Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Senast ändrad: 05 februari 2024

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier.

Ökad kunskap om sjukdomsutveckling i vete under odlingssäsongen kan avsevärt förbättra kunskapen till rådgivning om ekonomiskt och miljömässigt anpassade bekämpningsstrategier. Det här projektet bygger på ett tidigare projekt om molekylär detektion av svampar i sporfällor, som visade att olika sporfällor fångar olika typer av svampar. Nu går vi vidare och undersöker hur grödans blad kan användas som sporfällor. Målet är att fånga och analysera bara det som fastnar på grödan och påverkar växten.

Specifika frågor är:

  • Hur påverkar förekomsten av svampar på bladytan tillsammans med klimatfaktorer utvecklingen av olika sjukdomar i höstvete?
  • Kan denna metod användas för att minimera axfusarios och mykotoxiner i kärnskörden?

Studien baseras på växtskyddscentralernas verksamhet och resultatet kommer vara relevant för alla stråsädesodlare. På längre sikt leder projektet till ökad förståelse av skadesvamparnas livscykler och vilka faktorer som påverkar deras utveckling.

Personal i projektet:

  • Anna Berlin och Hanna Friberg. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
  • Anders Lindgren och Lars Johansson. Växtskyddscentralerna, Jordbruksverket

Finansiär: SLF Stiftelsen Lantbruksforskning

Tid: 2017-2019


Kontaktinformation

anna.berlin@slu.se, 018-671579

hanna.friberg@slu.se, 018-671876