Om FRAS II

Senast ändrad: 15 november 2023

Forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige II (FRAS II) är en fortsättning på FRAS-programmet (2018–2021). Såväl FRAS som FRAS II genomförs i samarbete mellan de tre forskningsorganisationerna Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet (LNU) och Skogforsk samt skogsnäringen i södra Sverige. FRAS II löper över perioden 2023–2026.

FRAS och FRAS II är de första programmen där skogsforskning i södra Sverige samlas kring ett och samma projekt.

Läs slutrapporten från det första FRAS-programmet.

FRAS doktorander

Syfte och mål

FRAS II bygger vidare på kunskap, samverkansformer och forskningsinfrastruktur som genererats i FRAS, med syfte att fortsatt vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Programmet ska också bidra med implementering av nya forskningsresultat och öka intresset för skogsskötselämnet. De ämnesmässiga målen är att hitta metoder för etablering och skötsel av heterogena skogar, anpassa skogsskötsel för ett förändrat klimat och för både virkesproduktion och andra ekosystemtjänster. Läs mer om projekt och medarbetare.

 

Programstruktur och organisation

FRAS II organisation

Forskningsprogrammet styrs av en programledning med representanter från respektive forskningsorganisation. Programledningen kommunicerar med ledningsgruppen. Kommunikationen är en viktig del som genomsyrar hela programstrukturen.

 

FRAS II-programmet består av tre fyra-åriga doktorandprojekt, tre postdoktor-projekt, FRAS infrastruktur samt examensarbeten.

Programägare för FRAS II är institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU), institutionen för skog och träteknik (LNU) och Skogforsk. Programägarna har ett övergripande ansvar för programmet och dess deltagare.

Programledningen består av vardera en representant från respektive forskningsorganisation: Karin Hjelm (SLU), Erika Olofsson (LNU) och Skogforsk (Mattias Berglund).

Ledningsgruppen består av programledning och representanter från programmets finansiärer.

En referensgrupp bestående av representanter från skogssektorn och olika samhällsorganisationer ska stärka forskningsprogrammets samhälleliga relevans. Syftet med referensgruppen är att sätta programmets forskning i ett större sammanhang och bredda omvärldsperspektivet.

Kommunikation och nyttiggörande av forskningsresultat är en viktig del i programmet. De sex doktoranderna och postdoktorerna kommer att delta aktivt i kommunikationen genom exkursioner, workshops och populärvetenskaplig publicering, liksom i nyare form som t.ex. sociala medier och digitala plattformar. En kommunikationsansvarig knyts till programmet redan från starten.

Partners och finansiering

Den totala budgeten för FRAS II är 28 miljoner kronor. Följande finansierar programmet:

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet (LNU)
Skogforsk
Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning Utveckling och Utbildning
Stiftelsen Skogssällskapet
Sveaskog Förvaltnings AB
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen
Holmen Skog AB
Vida Skog AB
Häradsmarken AB
Såg i Syd
Egendomsnämnden i Växjö stift
Egendomsnämnden i Linköpings Stift
Egendomsnämnden i Skara Stift
Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar
Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
Lunds Stifts Prästlönetillgångar