Kompetensutveckling yrkesverksamma 2020

Senast ändrad: 27 maj 2021

Året som gått

Vi som under år 2020 arbetat inom denna plattform är Susanna Lundqvist och Lena Johnson. Vi har initierat nya projekt, vi har sökt projektmedel från olika finansiärer och vi har genomfört olika projekt i samarbete med SLU:s forskare och lärare samt med branschens olika aktörer.

Under året har vi främst arbetat i två olika projekt: Distansutbildning inom trädgård för utlandsfödda akademiker och med Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild. Dessa två projekt finansierades dels från Arbetsförmedlingen dels från Jordbruksverket. I samtliga projekt samarbetade vi på olika sätt med SLU:s forskare och lärare. Vi använde oss av SLU:s och LTV-fakultetens faktablad, rapporter, studentarbeten, avhandlingar och vetenskapliga artiklar, som kurslitteratur och som underlag till informationsmaterial. Vi spelade in föreläsningar och presentationer av olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med SLU:s lärare och forskare.  Materialet som vi tagit fram publicerades på SLU:s olika hemsidor, på webben och på Youtube, och finns därmed tillgängligt för många olika målgrupper.

Visning av rybsolja samt pressrester från oljepressning, SLU Food Lab.

Visning av rybsolja samt pressrester från oljepressning, SLU Food Lab. Foto: Lena Johnson

Nya livsmedel genom samarbete

Samarbeten mellan landsbygdsföretagare och SLU i Alnarp har lett till nya produkter och livsmedel på marknaden. I filmen visas några konkreta exempel på landsbygdsföretag som utvecklat livsmedelsprodukter i samverkan med SLU.

Distansutbildning inom trädgård för utlandsfödda akademiker

Under 2020 genomförde SLU på uppdrag av Arbetsförmedlingen två distansutbildningar för agronomer och hortonomer med examen från sitt hemland. Det var en kompletterande utbildning för denna målgrupp.

Utbildningen vände sig till utländska akademiker med jordbruks- och trädgårdsinriktning. Det långsiktiga målet var att öka möjligheterna för deltagarna att få arbete i Sverige inom sitt yrkesområde.  

Utbildningen genomfördes som en distansutbildning på heltid med ca tjugofem deltagare per kurstillfälle. Utbildningsprogrammet har pågått under perioden maj-augusti samt från november till och med vårvintern 2021. 

Huvudkoordinator för utbildningsprogrammet var SLU i Skara. Utbildningen inom trädgårdsområdet har utvecklats och koordinerats av Susanna Lundqvist och Lena Johnson. Medverkade inom SLU var ett flertal forskare och lärare, och inom branschen har bland annat Hushållningssällskapets rådgivare medverkat.

 Innehållet baserades bland annat på LTV-fakultetens faktablad och rapporter som tagits fram inom till exempel SLU Partnerskap Alnarp och SLU Tillväxt Trädgård. Deltagarna introducerades även i affärsutveckling för trädgårdsföretag med utgångspunkt från modellen Affärsplattformen.

Läs mer om projektet: www.slu.se/distansutbildning-utlandsfodda

Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I projektet som finansierades av Jordbruksverket under åren 2019-2021 var utgångspunkten erfarenheter från samarbetsprojekt mellan SLU och landsbygdsföretagare. Projektet har skett i samarbete med bland annat verksamhetsledare Gun Hagström, SLU Food Lab.

Inom ramen för projektet har vi beskrivit framgångsrika samarbeten mellan landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare, för att inspirera andra landsbygdsföretagare att samarbeta på olika sätt. Ett flertal samarbeten har beskrivits i informationsmaterial för att visa exempel på hur dessa projekt har lett vidare till ett nytt livsmedel, till odling av en för Sverige ny kultur, till utveckling av en livsmedelsprocess eller till finjustering av en ny teknik. Vi arbetade för att nya samarbeten skulle initieras mellan landsbygdsföretagare, livsmedelsföretag och universitetet för utveckling av nya livsmedel av olika slag. Vi har träffat trädgårds- och livsmedelsföretagare och diskuterat olika utvecklingsfrågor. Vi har även tagit fram utbildningsfilmer inom en rad områden, tillsammans med SLU forskare och lärare, samt med branschenens olika aktörer. Till exempel inom områdena produktutveckling, livsmedelssäkerhet, produktkunskap, certifiering samt råvarukännedom. Filmerna har publicerats på Youtube och finns tillgängliga på SLU webben.

Läs mer om projektet: www.slu.se/produktutveckling

Nya livsmedel genom samarbete

Samarbeten mellan landsbygdsföretagare och SLU i Alnarp har lett till nya produkter och livsmedel på marknaden. I filmen visas några konkreta exempel på landsbygdsföretag som utvecklat livsmedelsprodukter i samverkan med SLU.

Ladda hem dokument med statistik (pdf) 

Mindre bordskvarn för spannmål, SLU Food Lab. Foto.

Mindre bordskvarn för spannmål, SLU Food Lab. Foto Lena Johnson

Vi arbetar främst inom dessa Agenda 2030 målen för hållbar utveckling:

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75