Om informationsprojektet

Senast ändrad: 03 februari 2021

Tillväxt Trädgård drev under perioden 2016-2017 ett informationsprojekt som finansierades av Jordbruksverket. Projektet bestod av sex delar vilka beskrivs nedan.

Insatserna ska bidra till en kunskapsdriven utveckling och inspirera till att använda ny teknik baserat på ny kunskap från forskning och praktik. Syftet är att stärka konkurrenskraften och bidra till fler jobb, hållbar utveckling och förbättringar för miljön. Landsbygdsprogrammets finansiering har varit en förutsättning för att bygga upp och driva samarbetet inom Tillväxt Trädgård, initiera och koordinera projekt samt kommunicera resultat. Arbetet kommer att utföras från våren 2016 slutet av 2017.

Informationsinsatserna är uppdelade i sex olika delprojekt som beskrivs nedan.

1. Sammanställning och förmedling av ny kunskap från forskning och försök

Inom delprojekt ett har forskning från SLU sammanställts i faktablad. Faktabladen finns tillgängliga på Tillväxt trädgårds hemsida, totalt kommer nio stycken faktablad att sammanställas inom ramen för projektet. Nyhetsbrev har publicerats och skickats ut, nio stycken under år 2016 och åtta stycken under 2017.

Som en del i informationsinsatserna har databasen Odla mera uppdaterats. Databasen samlar rapporter, faktablad, avhandlingar och examensarbeten från trädgårdsforskningen vid SLU.

2. Mässor för att möta odlare och rådgivare

Personal från Tillväxt trädgård samt yrkesverksamma rådgivare och forskare har deltagit på flertalet mässor för att möte odlare och andra inom branschen. Syftet har varit att sprida information om resultat från forskning och praktik samt möjligheterna med trädgårdsodling.

Vi har deltagit på bland annat Borgeby fältdagar, Brunnby fältdagar och Elmia- garden och lantbruk.

3. Beskriva trädgårdsbranschens omfattning och framtida behov

En uppdatering av Branschbeskrivning trädgård har gjorts inom projektets ramar. Branschbeskrivning trädgård beskriver hela trädgårdsbranschens storlek, dess behov av forskning, utbildning och utveckling. Branschbeskrivningen används som kunskapsunderlag för myndigheter och andra näringsutvecklare. Den visar också på det stora behovet av arbetskraft framöver. Branschbeskrivningen uppdaterades med hjälp av forskare från SLU, ideellt arbete från Fritidsodlingens riksförbund och extern expertkompetens.

4. Nationell trädgårdskonferens

En nationell trädgårdskonferens planerades och genomfördes den 24 oktober 2017. Ett nittiotal deltagare samlades i Jönköping för att ta del av ny kunskap och för att utbyta erfarenheter. Konferensen genomfördes i samarbete med andra aktörer i branschen bl.a. LRF trädgård, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. Målgruppen för konferensen var producentföretag, rådgivare, organisationer, experter, forskare, leverantörer av insatsmedel, experthandläggare vid myndigheter etc.

5. Nationella seminarier

Vi har utfört ett antal seminarier inom olika ämnesområden. Dessa seminarier har varit viktiga för att sprida kunskap om ny teknik och är inspirera till handling. Dessa seminarier utförs i samråd med regionala aktörer.

6. Regionala seminarier

Flera regionala seminarier har genomförts i samarbete med andra aktörer i branschen. Dessa regionala seminarier är viktiga mötesplatser för att bygga vidare på tidigare rådslag och inspirera till nytänkande samt kraftsamla kring åtgärder för att skapa en stark regional utveckling av trädgårdsnäringen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation