Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid institutionen för stad och land

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning. Forskningen har sin bas i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap men präglas av mång- och tvärvetenskapliga ansatser där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del. Här hittar du länkar till information om den forskning som bedrivs.

Agrarhistoria

Agrarhistoria är en historisk disciplin som studerar utvecklingen från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om agrar produktion och teknisk utveckling, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Landsbygdsutveckling

Landbygdsutveckling är ett interdisciplinärt fält i vilket vi fokuserar särskilt på hur idéer om utveckling får materiella konsekvenser i både globala nord (särskilt i Sverige och Europa) och i globala syd. Vi samarbetar dock över dessa ämnesgränser och studerar både de specifika kontexterna liksom sambanden mellan dem.

Landskapsarkitektur

Att utforma landskap och upprätthålla deras värden har både ekologiska, sociala och estetiska aspekter. Landskapsarkitektur är därför, i likhet med andra miljögestaltande discipliner, beroende av kunskaper av vitt skilda slag. Både kunskaper om naturfenomen som studeras med naturvetenskapliga metoder, kunskaper om människors upplevelser och beteende som studeras med samhällsvetenskapliga metoder, och kunskaper om landskapets historia - det urbana landskapet inbegripet – som studeras med historieforskningens metoder.

Miljökommunikation

I vår forskning inom miljökommunikation utgår vi från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, och arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning inom teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser.

Statsvetenskap

Forskning som framförallt fokuserar på policy- och styrningsfrågor relaterade till olika miljö och hållbarhetsutmaningar. Detta innefattar exempelvis forskning om utformning och genomförande av policyer och styrmedel, nya former av styrning och samverkan (governance), samhällsplaneringens aktörer och deras betydelse, samt demokratiskt deltagande och legitimitet

Forskning vid SLU Centrum för biologisk mångfald

Vid SLU Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) pågår ett stort antal projekt och uppdrag. Dessa genomförs ofta i samarbete med andra aktörer i eller utanför universitetet. 

Forskarskola

Institutionen driver, i samarbete med institutionen för ekonomi, forskarskolan People, Society and Sustainability

Publicerad: 15 februari 2024 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…