Förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk motståndskraft – introduktionen av Science-Based Targets i mejerinäringen

Senast ändrad: 21 december 2022

Klimatförändringar och ekonomisk hållbarhet anses av europeiska lantbrukarna att vara bland deras främsta långsiktiga utmaningar. Detta projekt undersöker möjligheter att stödja styrning av utsläppsminskning av växthusgaser (GHG) inom mejerinäringen på ett sätt som också tar hänsyn till lantbrukarnas ekonomi i beslutsunderlag och styrverktyg.

Vi studerar en kontext av framväxande praxis där företag inom livsmedels- och jordbrukssektorn sätter upp vetenskapsbaserade mål (science-based targets, SBTs) för minskning av växthusgasutsläpp. SBT är mål som ligger i linje med vad klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Detta är ett multidisciplinärt forskningsprojekt som kombinerar disciplinerna ekonomi- och hållbarhetsstyrning och lantbruksekonomi. Vi tillämpar kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av dokument-, observations-, intervju- och ekonomiska experimentdata. Detta görs för att bidra med kunskap kring beräkning av växthusgasutsläpp inom verktyg och praxis för rapportering och beslutsfattande, samt behov kring SBT-målsättning och implementering genom olika typer av styrverktyg, inklusive kommunikation och potentiella incitament som är acceptabla för lantbrukare. Projektets mål inkluderar:

- identifiera kvarstående behov inom växthusgasutsläppsberäkning och rapportering på gårdsnivå för att stödja SBT implementeringsbeslut på ett sätt som gör utrymme för ekonomiska övervägningar och är anpassat till nya vägledningsregler (t.ex. FLAG SBTs).

- identifiera styrverktyg för SBT implementering mellan mejerier och lantbrukare.

- uppskatta jordbrukares vilja att acceptera identifierade SBT- implementeringsåtgärder.

- identifiera så kallade ’nudges’ som t.ex. kommunikationssätt baserade på jordbrukarnas sociala normer för att stödja SBT implementering.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation