Strategier för att förbättra djurvälfärden hos mjölkkor

Senast ändrad: 03 mars 2020

Strategier för att förbättra djurvälfärden hos mjölkkor

Om projektet
Detta är ett mångvetenskapligt projekt där ekonomi och husdjursvetenskap integreras med syfte att undersöka hur svenska mjölkproducenter arbetar med djurvälfärd. Projektet syftar till att besvara följande forskningsfrågor:

1)      Vilka välfärdsförbättrande åtgärder kan implementeras när tidigare identifierade välfärdsindikatorer signalerar problem i en besättning?

2)      Hur ser sambanden mellan å ena sidan mjölkproducenters förståelse för djurvälfärd, deras drivkrafter och motivationsfaktorer och å andra sidan implementeringen av välfärdshöjande åtgärder ut?

3)      Vilken nytta upplever mjölkproducenterna med åtgärderna och vilka använder de helst för givna välfärdsproblem?

Vi utgår ifrån och bygger vidare på tidigare forskning där man har identifierat djurbaserade indikatorer för att mäta djurvälfärd. Sedan kopplar indikatorerna till konkreta åtgärder som mjölkproducenter kan vidta för att förbättra djurens välfärd. Därefter tar vi reda på vad som motiverar och driver mjölkproducenter att arbeta med djurvälfärd. Slutligen undersöker vi hur mjölkproducenter rangordnar och prioriterar mellan olika välfärdshöjande åtgärder. Då kan vi dra slutsatser om hur mjölkproducenter arbetar med djurvälfärd.

Projektet är 3-årigt och finansieras av Formas.

Vill du veta mer om projektet? Till höger finns en mer utförlig projektbeskrivning.

Projektteam
Från institutionen för ekonomi
Helena Hansson, PhD, projektledare
Carl Johan Lagerkvist, professor

Från institutionen för kliniska vetenskaper
Christel Nielsen, Agr. Dr
Ulf Emanuelson, professor

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor

Gordana Manevska Tasevska
Institutionen för ekonomi, SLU
gordana.tasevska@slu.se, 018-671724