Etablering och skötsel av barrblandskogar

Senast ändrad: 10 november 2023
Barrträd och lövträd i småland under blå himmel.

Syftet med forskningen är att få en bättre förståelse för att etablera och sköta barrblandskog för att möta dagens och framtidens utmaningar, minska risker, upprätthålla virkesproduktionen och öka den biologiska mångfalden.

Vi måste diversifiera skogsförvaltningen för att möta de problem vi står inför idag med global uppvärmning, insektsutbrott och betning av klövvilt. Ett sätt att göra det och att fortfarande bibehålla virkesproduktionen skulle kunna vara återplantering av skog med både gran och tall i samma bestånd. På så sätt skapas blandade barrbestånd på mellanbördiga marker för att bättre möta framtida osäkerheter. Däremot har gran och tall olika växtmönster som vi behöver förstå ytterligare när de återbeskogas på samma ytor. Inom min forskning kommer jag att studera i) möjligheten att plantera gran under fröträd för att få ett blandat barrbestånd, ii) olika planteringsdesigner med gran och tall, och iii) se hur olika röjningsregimer kommer att påverka trädartsfördelning. SLU’s forskning i skötsel av barrblandskogar syftar till att hjälpa skogsägare att nå en mer hållbar skogsförvaltning.

Projektet finansieras av SLU och Södra Skogsägarna och forskningen bedrivs i samarbete mellan SLU och Södra Skogsägarna. 

Skogliga försök och datakällor

I Silvaboreal hittar du de flesta skogliga försök som vi använder för forskningsprojekt. Alla har möjlighet att hitta till lokalerna genom att söka på ett försök och se kartbilden. En del försök har mer detaljerad information med t.ex. försöksplaner utlagda även på hemsidan. Du kan t.ex. söka på försöksnummer som anges nedan och läsa mer om just de lokalerna.

Föryngring: Våren 2020 etablerades ett nytt barr-bland försök i södra Sverige. Lokalerna går att hitta i Silvaboreal, försöksnummer 13710.

Drettingemetoden: En av 22 lokaler där SLU testade Drettingemetoden finns kvar som ett försök i Silvaboreal. På den här lokalen röjdes sedan fram olika bestånd, såväl monokulturer som blandskog av gran och tall. Försöksnummer: 9282.

Främlingshem: Ett 60-årigt försök med tall, gran och tall-gran blandskog utanför Gävle. Det anlades med sådd av gran och tall och röjdes sen fram i 10 block, anlagt av Bengt Jonsson. Försöksnummer: 1516

Publikationer

Publikationer:

Appiah Mensah et al. 2020. “Using heterogeneity indices to adjust basal area – Leaf area index relationship in managed coniferous stands.” Med hjälp av riksskogstaxeringens provytor visar vi hur blandskogar av gran och tall ser ut i Sverige idag.

Holmström et al. 2018. “Productivity of Scots pine and Norway spruce in central Sweden and competitive release in mixtures of the two species.” I artikeln beskrivs hur försöket i Främlingshem har utvecklats över åren och att även om den rena tallskogen har högst stående volym efter 50 år så ligger inte blandskogen långt efter.

Nilsson et al. 2006. “Establishing mixed forests in Sweden by combining planting and natural regeneration - Effects of shelterwoods and scarification. “ I artikeln sammanfattas de tidiga resultaten av en försöksserie med föryngringar enligt “Drettingemetoden”.

Nyheter

Nyheter:

November 2021, Anställning: Therese Strömvall Nyberg antas som doktorand i skötsel av barrblandskog.

Juni 2021, Beviljat projekt: Södra skogsägarnas forskningsstiftelse beviljar projektmedel för en doktorandtjänst i skötsel av barrblandskogar.

December 2020, Disputation: Oscar Nilsson försvarar sin avhandling om gran, tall och barrblandskog.

Mars 2020, Film: SLU medverkar i en film om barrblandskog från Skogskunskap.

2019 Beviljat projekt: En ny försöksserie med barrblandskog och etablering har fått beviljat anslag via Partnerskap Alnarp. Samarbetspartner är Södra skogsägarna. I försöket ingår plantering i grupper med invers och radplantering som olika försök, liksom trädslagen var för sig och i blandning.