Tankesmedjan Movium 2020

Senast ändrad: 27 maj 2021

Året som gått

2020 fyllde Tankesmedjan Movium 40 år! Under fyra decennier har vi arbetat för att öka kunskapen om och kvaliteten på stadens utemiljö eftersom vi är övertygade om att det är en väsentlig del för att uppnå hållbare städer och samhällen. Genom rundabordssamtal med SLU:s forskare kring Moviums fyra strategiska teman ”Staden och barnen”, ”Kampen om staden”, ”Hälsosam stad” samt ”Stadens ekosystemtjänster” har vi kunnat konstatera att mycket har skett under våra 40 år, men också att arbete återstår att göra. Agenda 2030 och den nya urbana agendan är utgångspunkter för de frågor vi arbetar vidare med, liksom politiken för gestaltad livsmiljö.  

Jubileumsfirande 

Ett av våra fyra nummer av Tidskriften STAD blev ett jubileumsnummer som vi också gjorde i samverkan med Arktitekturakademin och SLU Landskap med särskilt fokus på politiken kring gestaltad livsmiljö. Vi har också spanat 40 år framåt i en animerad framtidsspaning kring urbana landskap som vi visat vid flera olika tillfällen och sammanhang under året. Film har också varit temat för ett samarbete med FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, som i år firar sitt 100-årsjubileum. Sex jubileumsfilmer har tagits fram av Movium där personer från bransch och akademi lyfter fram värdet i stadens gröna miljöer från en mängd olika intressanta infallsvinklar och spanar både bakåt och framåt.  Filmerna visar tydligt hur värdefulla våra urbana utemiljöer är, inte minst under den pågående pandemi, men också för att framtidssäkra våra städer inför de kommande klimatförändringarna.  

Mötesplats och kunskapsförmedling 

För Tankesmedjan Movium är ett lärande samtal och kreativa utbyten viktiga arbetssätt och vi har under 2020 mött kollegor i bransch och i akademi i många olika sammanhang. Vi har arbetat ihop i en partnerskapsträff om skolgårdar och i en digital tankesmedja kring begravningsplatser, arrangerad av Movium Partnerskap. Vi har setts i webbinarier på teman kring grönplanering, ekosystemtjänstverktyg, biogas från urbana gräsytor, barnkonventionen, parkers gestaltning och utförande, och planering för hälsosamma städer. Fler av dessa arrangemang är genomförda i samverkan med andra kollegor i samhällsbyggandet såsom kommuner, konsulter, statliga verk och andra universitet.  

Vår digitala rådgivardag genomförde vi i formen av ett så kallat flipped classrooms, där förinspelade filmer utgjorde grund för frågor och diskussion. Inom rådgivningen har frågor kring stadsträd och växtbäddar varit återkommande liksom frågor kring skadeangrepp. En ny fråga som kanske speglar vår tid är vilken takvegetation som fungerar tillsammans med solceller. Några av alla frågor och svar är samlade i Rådgivningens nyhetsbrev Movium Direkt. Vår växtdatabas Plantarum har fått en teknisk uppdatering och nu tar vi nästa steg för att göra den ännu mer innehållsrik och användarvänlig under 2021, ett arbete där vi hoppas att SLU:s studenter ska få en viktig roll.     

Redaktion 

Produktionen inom våra olika redaktioner har varit fortsatt hög. Movium Fakta, baserad på vetenskaplig grund och expertis i praktiken och med branschen som särskild målgrupp har gett ut faktablad på teman som handlat om utvärdering av torktoleranta träd, bygglekplatser, invasiva främmande arter, hälsofrämjande utemiljöer och grönplanering. Grönplanering har också varit ett genomgående tema för oss under året. På uppdrag av Kristianstad kommun, och i samarbete med bland annat Boverket, Naturvårdsverket och Kommunförbundet Skåne, har vi tagit fram en handledning för grönplanering som nu också är ett kortare faktablad.  

Tidskriften STAD har under året släppt fyra nummer där två teman tagit oss utanför stadens centrum ”Den urbana normen” och ”Det bortglömda landskapet”. Ett annat tema, ”Stad i rörelse”, debatterade och reflekterade kring rörelserikedom och fysisk aktivitet i stadsmiljö. Digital smygläsning finns på Moviums hemsida och några av våra nummer för 2020 finns också tillgängliga i sin helhet på Issuu eftersom tillgången till arbetsplatser varit begränsad under pandemin. Under nästa år är målet att Tidskriften STAD ska kompletteras med en digital version. 

Samverkan 

Movium Partnerskap växer med nya medlemmar och projekt. Under 2020 beviljades medel för partnerskapsprojekt kring naturbaserade leklandskap för barn och unga, framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog, implementering av nya verktyg för urban transformation samt ett begreppsutforskande projekt för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar. Avslutade projekt som finns att ta del av på Moviums hemsida handlar bland annat om planeringsverktyget Geodesign samt om skolgården som mångfunktionell plats i staden. Flera partnerskapsaktiviteter har också blivit beviljade och genomförda, exempelvis seminarie om biogas från urbana gräsytor, workshop om den ”osynliga” landskapsarkitekturen, workshop om rörelsefaktor, kunskapssammanställning av empirisk data för naturbaserade lösningar, samt en utemiljödag i Alnarp 2021. 

Även den årliga designtävlingen för SLU:s studenter kring begravningsplatser, som genomförs i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet, har fått aktivitetsbidrag under året. Designtävlingen 2021 är redan lanserad och handlar om en uppdatering av Sigurd Lewerentz minnesplats på Östra Kyrkogården i Malmö. Vi ser fram emot spännande förslag från studenterna som vi kommer att dela med er alla!   

Uppdrag barns och ungas utemiljö 

Movium har regeringens viktiga nationella samordningsuppdrag om kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö. Viktiga frågor som har fått utrymme i årets verksamhet har handlat om implementeringen av barnkonventionen, utvärdering av användningen av barnkonsekvensbeskrivningar, och hur barn för plats i staden. Under året har vi också arbetat med en skrift om barnvänlig stadsplanering som kommer att släppas under 2021. Vårt internationella deltagande i ENCFC, European Network for Childfriedly Cities, har av förklarliga skäl fått ligga nere under året, men vi hoppas kunna ta upp kontakten under 2021.     

Vi på Tankesmedjan Movium är stolta över de 40 år som gått och jobbar vidare för en utemiljö som bidrar till attraktiva och hållbara urbana landskap. Miljöer som i pandemins spår visat sig vara precis så värdefulla som vi alltid vetat!   

Ladda hem statistikbilaga (pdf)

Läs mer om Miljöanalysprogram, Bebyggd miljö för 2020.

Personal

Under året har personalstyrkan minskat från åtta personer till sju, pga pensionsavgång. Fem av de sju personerna arbetar heltid och två av dem halvtid.

 • Caroline Dahl, verksamhetsledare
 • Fredrik Jergmo, stf verksamhetsledare
 • Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning
 • Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, FOMA bebyggd miljö
 • Lena Jungmark, nationell koordinator barns och ungas utemiljö
 • Parvin Mazandarani, kommunikatör
 • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD
 • Göran Nilsson, ansvarig för Movium Utbildning, redaktör Movium Fakta och Movium Direkt

Till Tankesmedjan Movium finns en delvis extern redaktion för Tidskriften STAD kopplad. De externa medarbetarna består av en journalist och två landskapsarkitekter.

För det nationella samordningsuppdraget kring kunskapsspridning och kunskapsutveckling kring barn och ungas utemiljö finns en extern resurs kopplad med uppdrag att bevaka frågor kring barns och ungas utemiljö på en europeisk nivå.

För uppdraget att koordinera miljöanalysprogrammet byggd miljö finns en extern referensgrupp bestående av myndighetspersoner från Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten SCB, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet.

I tankesmedjans ledningsråd har under året funnits åtta ledamöter varav två från SLU och återstående ledamöter utgörs av externa resurser från partners, myndigheter och andra strategiska positioner med relevans för tankesmedjans verksamhet.

 • Moa Björnson (ordf), utvecklingschef, Traena kommun
 • Lars Johansson, prefekt, institutionen för stad och land, SLU
 • Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
 • Elisabet Jonsson, Uppsala stad
 • Karl Lövrie, prodekan, LTV–fakulteten, SLU
 • Ola Melin, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
 • Caroline Stigsdotter, expert/projektledare översiktlig planering, Boverket

Finansiering

Verksamheten finansieras dels av statsanslag dels av externa medel varav merparter utgörs av medlemskap (Movium partnerskap) samt olika slags prenumerationer på produkter och tjänster (Movium Plantarum, Rådgivning, Tidskriften STAD samt Movium Fakta). Vissa intäkter kommer även via externa och avgränsade uppdrag, som exempelvis uppdraget att ta fram en handledning för grönplanering, eller från forskningsfinansiärer när plattformens personal ingår i sådana.

Verksamheten fick under 2020 ett noll-resultat, exklusive regeringsuppdraget Barn och ungas utemiljö som visade ett planerat och budgeterat negativt resultat. Omsättningen under 2020 var något lägre än budgeterat, främst beroende på att kurser och konferenser inte kunde genomföras i planerad omfattning på grund av pandemin.

Projekt

Beviljade partnerskapsprojekt 2020

 • A Living Lab Campus – Alnarp Campus as a landscape for research and teaching, business development. SLU landskapsforskare, Akademiska hus och Lomma kommun.
 • Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog. SLU landskapsforskare, Sundsvalls kommun samt Räddningstjänsten Medelpad.
 • Mellan plats och plan: implementering av Plan Redux. SLU landskapsforskare och Göteborgs stad.
 • Att skicka begrepp på resa – för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar. SLU landskapsforskare och Topia landskapsarkitekter.
 • Naturbaserade leklandskap för barn och unga. SLU landskapsforskare, Örebro stad och Urbio landskapsarkitekter.

Beviljade partnerskapsaktiviteter 2020

 • Utemiljödagen i Alnarp. Seminarium
 • En översikt av empirisk data för “Naturbased solutions” i Malmö - ett underlag för undervisning. Workshop.
 • Den viktiga osynliga landskapsarkitekturen. Workshop.
 • Biogas från urbana grönytor. Seminarium

Rapporterade partnerskapsprojekt 2020

 • Testbädd hållbara smarta parker. Projektledare: Anders Kristoffersson. Samverkansparter: Husqvarna AB, Lokalförvaltningen - Göteborgs stad, Fagus – Norge
 • Utvärdering av metod för värdering av ekosystemtjänster. Projektledare: Åsa Ode Sang. Samverkansparter: Eslövs kommun, Malmö stad
 • Urbana löpspår. Projektledare: Mattias Qviström. Lunds kommun, Malmö Stad, Halmstads kommun, Helsingborgs Stad
 • Kunskapsutveckling kring buskar för offentlig miljö. Projektledare: Henrik Sjöman. Samverkansparter: E.planta Ekonomisk Förening
 • Branschbeskrivning utemiljö. Projektledare: Bengt Persson / Anders Kristoffersson. Samverkansparter: Bostads AB Poseidon, Malmö Stad, SKKF, WSP, Svensk Markservice
 • Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning. Projektledare: Fredrika Mårtensson. Samverkansparter: Malmö Stad, Grundskoleförvaltningen
 • Biokolets inverkan på vatten i urbana växtbäddar. Projektledare: Anna Levinsson. Projektpartner: Lunds kommun
 • Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning. Projektledare: Fredrika Mårtensson. Samverkanspartner: Malmö stad, Linköpings universitet
 • Systemlösningar för stadsträd, grå-gröna-blå. Projektledare: Ann-Mari Fransson. Samverkanspartner: Stockholm stad och Viös AB.
 • Levande Väggar, Växtval för Vertikal Odling. Projektledare: Tobias Emilsson. Samverkanspartner: Bara mineraler, MKB
 • Träd för staden. Projektledare: Henrik Sjöman. Samverkanspartner: E-planta ek. förening

Rapporterade partnerskapsaktiviteter 2020

 • Workshop Rörelsefaktor. Projektledare: Emma Pihl, FOJAB. Tillsammans med: Riksidrottsförbundet, MaU
 • Designtävling 2020. Projektledare: Parvin Mazandarani, SLU. Tillsammans med SKKF, Stenindustriförbundet.
 • Förvaltning genom ekosystemtjänster. Projektledare: Per Berg, SLU. Tillsammans med Uppsala kommun.
 • Wilderness - ett kulturellt möte mellan människa och natur på en parkeringsplats. Projektledare: Carola Wingren, SLU. Tillsammans med Skånes Dansteater.

Samverkansprojekt 2020

 • Handledning för grönplanering i samverkan med Kristianstad kommun. Workshops, webinarium och digital bok.
 • Utvärdering av ekosystemtjänstverktyget ESTER i samverkan med Boverket. Workshops, webinarium, enkät och utvärderingsrapport. Pågår även 2021.
 • Designtävling “Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås” för studenter vid SLU:s program Lark, Ling, Tring-design i samverkan med SKKF och Stenindustriförbundet.
 • Tidskriftens STAD Jubileumsnummer. Samverkan med Arkitekturakademin kring utökat nummer med fokus på Politik för gestaltad livsmiljö.
 • Kompetensstöd till Boverket för framtagning av vägledning inom Gestaltad livsmiljö skola/förskola. Text och bild. Pågår även 2021.
 • Vinnovafinansierade projektet “Restorativ arbetsplats” som handlar om värdet och nyttan för människors hälsa av utevistelse och natur på arbetsplatsen. Workshops, digital konferens, faktablad, app. Projektet drivs av AEM med partners (nuvarande IMS) och söker fortsättning för steg 3 2021-2023.

Publikationer

Tidskriften STAD 28 - Jubileumsnummer! Movium fyller 40 år
Tidskriften STAD 29 - Stad i rörelse
Tidskriften STAD 30 – Det bortglömda landskapet
Tidskriften STAD 31 – Den urbana normen

Movium Fakta #1 2020 - UTVÄRDERING AV TORKTOLERANTA TRÄD
Movium Fakta #2 2020 - BYGGLEKPLATSEN – EN MÖJLIGHET IDAG
Movium Fakta #3 2020 - INVASIVA FRÄMMANDE ARTER – EKOLOGENS PERSPEKTIV
Movium Fakta #4 2020 - HÄLSOFRÄMJANDE UTEMILJÖER
Movium Fakta #5 2020 - GRÖNPLANERING – EN KORT HANDLEDNING

Digital bok: Grönplanering – en Handledning. ISBN: 978-91-576-9757-8 (elektronisk)

Jubileumsfilmer i samarbete med Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare (FSS)

 • Grönskans betydelse med riksarkitekt och hedersdoktor vid SLU Helena Bjarnegård och Patrik Grahn, professor vid SLU samt Ulrika Bohman, stadsträdgårdsmästare i Piteå, Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg och Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Gotland.

 • Inför sommaren med trädgårdsmästare John Taylor samt Karin Svensson, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU, Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping och Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping.

 • Gröna rum för alla med trädgårdsjournalisten och inspiratören Gunnel Carlson samt Helena Mellqvist, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU och Daniel Ottosson, stadsträdgårdsmästare i Olofströms kommun.

 • Historiska perspektiv med Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare i Malmö mellan 1985 och 2011 samt Eivor Bucht, professor emerita vid SLU, initiativtagare till Movium och dess första chef 1980–1993 och Edit Ugrai, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Alingsås mellan 1986 – 2007 och Kumla 2008 – 2016. Edit Ugrai var dessutom den första kvinnan på ordförandeposten i FSS, en föregångare och stor inspiratör i branschen.

+ massor av nyheter och krönikor på sociala media.

Aktiviteter

25 februari 2020 – Partnerskapsträff om Skolgårdens möjligheter

10 mars 2020 – Släppsamtal med Per Andersson, landskapsarkitekt Sydväst Arkitektur om Parken, staden och friytorna – en framtidsspaning.

31 mars 2020 – Workshop om grönplaner tillsammans med Kristianstad kommun och Kommunförbundet Skåne.

26 maj 2020 – Släppsamtal med Karin Book lektor Malmö Universitet om Urban rörelse – hinder och barriärer.

17 juni 2020 – Vägledning för grönplanering tillsammans med Kristianstad kommun och Kommunförbundet Skåne.

8 september 2020 – Konferens om Den hälsosamma staden.

18 september 2020 – Partnerskapsträff om Biogas från urbana gränsytor. Samarrangemang med SLU Partnerskap Alnarp.

22 september 2020 - Släppsamtal mellan Titti Olsson och Caroline Dahl, Tankesmedjan Movium om Ytterstaden i centrum.

23 september 2020 – Webinarium och workshop om Verktyg för ekosystemtjänster tillsammans med Boverket.

20 oktober – Seminarium: Barnkonventionen – hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? Arrangemang under Formas mål 11-vecka.

21 oktober – Seminarium: Vägledning för grönplanering - hur stor måste en park vara för att kallas park? Om mått och riktvärden för grönstruktur. Arrangemang under Formas mål 11-vecka.

2 december – Rådgivardag: Växter och växtbäddar.

3 december 2020 – Partnerskapsträff om Begravningsplatser.

8 december 2020 – Släppsamtal med Liv Sonntag, landskapsarkitekt och fastighetsägare i Uddebo om Rurala visioner och ufot på åkern.

Två inställda aktiviteter

17 mars 2020 – Konferensen Hur skapar vi plats för barnen i framtidens städer? i samarrangemang med ArkDes, Uppsala kommun, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Birthe & Per Arwidssons stiftelse.

23 april 2020 – Konferensen Publika parker och stadsrum i samarrangemang med Lunds kommun på temat Borta bra – hemma bäst.

Partners

AFRY
Akademiska Hus AB
Bara Mineraler AB
Bostads AB Poseidon
E-planta ekonomisk förening
Ekologigruppen Ekoplan AB
Eskilstuna Kommun
Familjebostäder i Göteborg AB
FOJAB arkitekter AB
Funkia AB
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)
Gävle Kommun
Göteborgs begravningssamfällighet
Göteborgs Stad
Halmstad kommun
Helsingborgs stad
HSB Riksförbund ek. för.
Husqvarna AB
IQ Samhällsbyggnad
Jönköpings Kommun
Kalmar kommun
Karlshamns Kommun
Kristianstads kommun
Kyrkogårdsförvaltningen i Borås
Linköpings kommun
Lomma kommun
Luleå Kommun
Lunds kommun
Malmö Kyrkogårdsförvaltning
Malmö stad
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Motala kommun
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Nybro kommun
Ramboll Sverige AB
Region Jönköpingslän
Riksbyggen
Roskilde Kommune
Skellefteå kommun
Skåne läns landsting, Region
Skåne
Statens Fastighetsverk
StenForsk AB (Stenindustrins Forskningsinstitut AB)
Stockholm stad
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Svenska Bostäder AB
Svenska kyrkan Kalmar
begravningsverksamheten
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska Trädföreningen
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF)
Sweco Architects AB
Tengbom AB
Topia Landskapsarkitekter AB
Trelleborgs kommun
Tyréns AB
Täby kommun
Uddevalla kommun
Umeå Kommun
Uppsala kommun
URBIO
Vacse AB
Vestre AS
Värnamo Kommun
Västerås kyrkogårdsförvaltning
Västfastigheter
White Arkitekter AB
WSP Sverige AB
Ängelholms kommun
Örebro Kommun
Örebro Kyrkogårdsförvaltning

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530