Långliggande försök

Senast ändrad: 05 januari 2024

Inom SLU:s (NJ-fakultetens) program för långliggande försök finns nio försök under ämnesområdet vatten. I åtta försök studeras odlingsåtgärdernas inverkan på näringsläckaget i både konventionella och ekologiska odlingssystem. Bland annat studeras olika typer av fånggrödor, effekter av stallgödseltillförsel och anpassning av jordbearbetning. Försöken finns på Lönnstorp (Lomma i Skåne), Mellby (Laholm i Halland), Fotegården (Lidköping i Västergötland) och Lanna (Skara i Västergötland) i speciella anläggningar med separata dräneringssystem för varje försöksruta. Mer information om vattenvårds långliggande försök hittar du här.

I fältförsöket R1-261 som ligger i Gärds Köpinge i nordöstra Skåne studeras reglerad markavvattning. Länk till hy-tekniks långliggande försök. Här studeras möjligheterna att reglera utflödet av vatten från dränerad åkermark för reglering av grundvattennivån i fält för att tillgodose både jordbrukets krav på driftsäkerhet, grödans vattenbehov under vegetationssäsongen samt kraven på minskad miljöpåverkan. Mer information om hydrotekniks långliggande försök hittar du här.