Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Senast ändrad: 01 november 2021
Teckning som illustrerar nudging

I NAP-projektet utvecklar vi kunskap om hur stadsplanering kan bidra till hållbara livsstilar.

I projektet fokuserar vi på två styrstrategier: nudging och medborgardeltagande. Nudging är en metod för beteendeförändring där förändringar i den fysiska och/eller digitala miljön används för att ”knuffa” människor mot mer hållbara och hälsosamma livsstilar.  Medborgardeltagande, å andra sidan, bygger på att människor involveras för att aktivt och medvetet utforska möjligheter till att förändra beteende och system. Ofta ses nudging och medborgardeltagande som oförenliga strategier.

I NAP-projektet utforskar vi hur de två strategierna fungerar i praktiken, både inom kommuner och bland boende i städer. Vi är intresserade av om och i sådana fall hur de två strategierna kan kombineras. Makt och etik är centrala begrepp och i projektet ställer vi frågor om vem som bör bestämma vad hållbara livsstilar är. Vi utforskar olika typer och kombinationer av nudging och deltagande tillsammans med praktiker, kommuner, bostadsägare, konsulter, arkitekter och stadsbor.

Projektet innehåller två sammankopplade delprojekt som bedrivs av en doktorand och en post-doc.

Post-doc projektet fokuserar på frågan vems kunskap räknas i nudging och medborgardeltagande? Baserat på en studie av handböcker för de två strategierna genomförs försök med att kombinera nudging och medborgardeltagande i stadsplaneringspraktiken. Syftet är att undersöka hur dessa strategier för hållbara urbana livsstilar kan bli både effektiva och socialt accepterade. 

Doktorandprojektet projektet fokuserar på de boendes perspektiv på hållbara vardagspraktiker. Utgångspunkten är att öka förståelsen för hur invånare i Rosendal (Uppsala) förhåller sig till hållbara livsstilar och vilken typ av vardagspraktiker de associerar med hållbarhet. Projektet kommer sedan att titta närmare på dessa vardagspraktiker för att ta reda på i vilken utsträckning boendemiljön möjliggör och/eller hindrar hållbara vardagsvanor.

Nudging och medborgardeltagande kan kombineras

Utifrån en analys som vi har gjort inom projektet förespråkar vi att nudging och medborgardeltagande kombineras för att möjliggöra att stadsplanering blir effektiv och socialt accepterad. Exempelvis kan staden utformas så att invånare uppmuntras/nudgas att delta i gemensamma aktiviteter (till exempel stadsodling, idrottsaktiviteter och kulturella aktiviteter); invånare kan erbjudas möjlighet att delta i utformningen av nudgar; och boende kan även ges möjligheter att utvärdera hur befintliga stadsrum uppmuntrar vissa beteenden. Genom att kombinera de två strategierna kan risken minskas för manipulerande nudging eller skendemokratiskt medborgardeltagande, och bättre förutsättningar ges för att omställningsarbetet ska bli både effektivt och accepterat av de som lever i staden.

Vi har utifrån analysen tagit fram ett ”reflektionsstöd” som kan användas vid planering, genomförande och utvärdering av nudging och medborgardeltagande. Målgrupp är politiker, tjänstepersoner och konsulter inom hållbar stadsplanering.

Ladda ner dokumentet Nudging och medborgardeltagande i hållbar stadsplanering – ett reflektionsstöd för politiker, tjänstepersoner och konsulter (pdf)

Vi har även kommunicerat våra tankar om nudging och medborgardeltaganden i blogginläggen vems kunskap räknas? och Covid-19 och experternas roll.

---

NAP-projektet är en del av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Viable Cities finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

NAP-projektet är finansierat av Viable Cities och SLU. Partners i projektet är SLU, Uppsala Kommun, Malmö Stad, Fastighetsägare BID Sofielund, Rosendal Fastigheter, LINK Arkitektur AB, Lindroos Arkitektur, Urban Minds, Tengbom Arkitekter, and WSP Sverige.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller kommentarer!

Läs mer om Viable Cities

Viable cities logotyp

logotyper

Fakta:

Projektansvarig

Sofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Josefin Wangel, docent, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, +4618672518
Läs mer på Josefin Wangels CV-sida 
Skicka e-post till josefin.wangel@slu.se

Martin Westin, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +46701914617, +46707180151
Läs mer på Martin Westins CV-sida 
Skicka e-post till martin.westin@slu.se

Malin Bäckman, doktorand, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672759
Läs mer på Malin Bäckmans CV-sida 
Skicka e-post till malin.backman@slu.se

Projekttid

2018-2021

Extern finansiering

Viable Cities - the strategic innovation programme for smart and sustainable cities