Frågor & svar

Senast ändrad: 03 mars 2020

1) SLU har även tidigare (januari 2016) upphandlat musselodling. Delar de två omgångarna på samma finansiering?

Ja, det är samma finansiering men den exakta fördelningen av budgeten mellan upphandlingsomgångarna är inte fastställd.

 

2) Kommer SLU att meddela budgetens storlek?

Nej.

 

3) Hur lång tid varar projektet?

Forskningsprojektet löper formellt till 31 augusti 2018, men avtalstiden för anbudsgivare sträcker sig till 30 april 2019.

 

4) Kan en ekonomisk förening lämna anbud?

Ja.

 

5) Om man har en odling men inte deltar i denna upphandling, kan då någon annan komma och skörda i den odlingen?

Det går endast att lämna anbud för en odling där man själv har tillstånd att skörda.

 

6) En god vän har ett fiskevatten men ingen musselodling på plats. Jag vill anlägga musselodling i det området. Går det bra?

Ja, så länge du äger musselodlingen och kan uppvisa kontrakt samt giltiga tillstånd.

 

7) Går det bra att ta in en annan firma som sköter arbetet? Ska detta anmälas till SLU?

Anbudsgivaren ansvarar för eventuell underleverantör. Avser man att ta in en underleverantör får detta gärna anmälas i anbudet, men det är inget krav.

 

 

8) Det kan finnas olika tekniker, och därmed kostnader, för att skörda musslor. Tar SLU hänsyn till detta?

Odlaren ansvarar själv för teknik och ekonomisk kalkyl. SLU ser och hanterar enbart det sammanfattande kilopriset.

 

9) Är det ett krav att musselodlaren är försäkrad?

Det är odlarens eget ansvar hur denne är försäkrad – SLU granskar inte detta.

 

10) Det är flera tillstånd inblandade i musselodling – både vattenverksamhet och skörd. Vilket eller vilka krävs inför avrop?

Då krävs tillstånd för vattenverksamheten. Tillstånd till skörd behövs inte förrän det är dags för skörd.

 

11) Måste odlingarna läggas i detta år eller kan det gälla odlingar som har lagts i tidigare?

Det går bra att använda odlingar som redan finns på plats – men se även fråga 15.

 

12) Vem bestämmer när musslorna ska skördas?

Det gör odlaren själv.

 

13) Ska det vara rena musslor?

Ja, det är just blåmusslorna som är av intresse. Musslorna ska spolas rena från tång och andra föroreningar, vattnet ska rinna av ordentligt. Om skörden är mycket uppblandad med havstulpaner mm, får man göra prov och räkna bort uppskattad andel havstulpaner.

 

14) Varifrån kommer kontrollanten som ska granska skördevolymen?

Vi har lämnat denna fråga öppen då det ännu är osäkert kring vilka platser det gäller och vilka försäljningsmöjligheter det finns 2018. Men det skulle exempelvis kunna röra sig om fiskevårdskonsulenter eller andra sakkunniga vid länsstyrelse eller kommun.

 

15) Ett skördeprov ska skickas in till SLU efter genomförd skörd. Vad gäller för detta och vad är syftet?

Provet ska vara taget i aktuell skörd, alltså inte från tidigare eller annan odling. SLU kommer att mäta musslornas halter av i första hand kväve och fosfor.

 

16) Vill SLU att man redogör för vad man gör av de skördade musslorna?

Det får man gärna göra, men det är inte ett krav som vi ställer.

 

17) SLU betalar när musslorna är på kaj. Innebär det att man som entreprenör måste ligga ute med pengar i 1-1,5 år innan man får betalt?

Ja. Det sker ingen utbetalning när exempelvis odlingen har installerats, utan först när musslorna är upptagna.

 

18) Blir man straffad om man inte kan leverera det man har sagt?

Nej, man får betalt för sin faktiska skörd. Där har för övrigt storleken på musslorna ingen betydelse utan endast den totala skördevikten.

 

19) Så om isen/stormen tar skörden får entreprenören ingen ersättning?

Ja, odlingsrisken faller på odlaren. Detta är något vi har diskuterat inom det större projektet. Detta är den lösning vi finner är möjlig med tanke på att detta är ett EU-projekt.

 

20) Man köper in musselodling, sedan ligger det i 1,5 år, efter detta faktureras det första gången och därefter är det 30 dagar på fakturan?

Ja.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Katarina Elofsson, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
katarina.elofsson@slu.se, 018-67 17 98      

Claes Ek, postdoktor,
Institutionen för ekonomi, SLU
claes.ek@slu.se018-67 17 29