Inverkar dåliga ben på suggans smågrisproduktion?

Senast ändrad: 12 mars 2013

Thu Le Hong1, Elise Norberg2, Nils Lundeheim1
1Inst. f. husdjursgenetik, SLU; 2Århus Universitet, Danmark

Bensvaghet är såväl ett djurvälfärdsproblem och ett ekonomiskt problem inom grisproduktionen. Suggor med dåliga ben och rörelser känner med största sannolikhet viss smärta och stress, vilket kan påverka hennes reproduktion negativt. I denna studie analyserar vi de genetiska sambanden mellan benbedömning (vid den s.k. ekolodningen i avelsbesättningar [100 kg levande vikt]) och suggans fertilitet och kullens smågristillväxt. Studierna baseras på data för renrasig yorkshire från Nordic Genetics. Totalt finns information om 120 000 exteriörbedömda djur, och 13 000 suggors reproduktion (1:a och 2:a kull). De reproduktionsmått som ingår i analyserna är dräktighetstid, kullstorlek (totalt födda, levande födda samt dödfödda), kullvikten vid 3 veckor, samt dagar mellan avvänjning och nästa inseminering. Vi fann signifikanta genetiska korrelationer mellan rörelsebedömningen vid 100 kg och suggans kullstorlek i första kullen {bra rörelser →större kullar}, samt även mellan rörelsebedömningen vid 100 kg och smågrisens vikt vid 3 veckors ålder i första kullen {bra rörelser →tyngre smågris}.


Kontaktinformation