Om HGEN

Senast ändrad: 06 april 2021

Prefekt
Lotta Rydhmer

Stf. Prefekt
Tomas Bergström

Studierektor grundutbildning
Anna Johansson

Studierektor forskarutbildning
Sofia Mikko

Institutionen för husdjursgenetik bedriver forskning och utbildning inom två ämnesområden:

Till institutionen hör också avdelningarna:


Avdelningschefer

Läs mer om vår verksamhet

Vår institution bedriver forskning och utbildning, samt informerar om hur man genom avel kan förbättra hälsa, fruktsamhet och produktion eller prestation hos våra husdjur. Vi arbetar med nöt, gris, får, hund, häst och höns.

Forskning på bredden och på djupet

Våra forsknings- och utbildningsprogram fokuserar på generella ämnen och mer djurslagsorienterade för nöt, svin, får, hund, häst och höns. Inom de djurslagsorienterade områdena sker forskningen ofta inom teman, där man kombinerar expertis från flera olika discipliner. Även om lantbrukets husdjur fortfarande har en dominerande roll har utvecklingen inom lantbruk och samhälle lett till att häst och sällskapsdjur fått en allt större betydelse.

Utmärkta förutsättningar för lokalt samarbete

Institutionen har aktiviteter inom såväl det molekylärgenetiska som det kvantitativt genetiska. Detta underlättar internt samarbete mellan genetiska discipliner. Tvärvetenskapliga projekt drivs också tillsammans med systerinstitutionerna Utfodring och vård samt Djurfysiologi. Även Veterinärfakulteten är lokaliserad till SLU vid Ultuna och institutionen har lång tradition av samverkan med veterinärer, verksamma inom SLU och ute i fält.  Forskningen har också starka band till forskningsinstitut och den högteknologiska industrin i Uppsalaregionen. Särskilt forskarna inom fysiologisk och molekylär genetik har fördelar av det nära samarbetet med Uppsala Universitet och institutionerna vid Uppsala biomedicinska centrum (BMC). Koncentrationen av forskning till Uppsalaregionen har också lett till många centrumbildningar där institutionen tar en aktiv roll, t. ex. Center for Reproductive Biology och Smådjurscentrum.

Unika databaser

Sverige har lång tradition av insamling av fältdata och decenniers erfarenhet av selektion med breda avelsmål. Genom vårt nära samarbete med nationella husdjursföreningar har vi tillgång till omfattande mängder information. Våra uppgifter om fruktsamhets- och sjukdomsdata är unika! Våra internationellt kända svin- och hönskorsningar utgör enastående resurser för kartläggning av gener som inverkar på kvantitativa egenskaper.

Starkt internationellt engagemang

Institutionen är involverad i många nordiska nätverk, t ex utveckling av gemensamma avelsvärderingar och i EU projekt. Doktoranden uppmuntras att fullgöra delar av studierna utomlands, vilket bidrar till att vi har knutit informella kontakter världen över. Vi ingår i omfattande internationella nätverk, t ex  med organisationer som arbetar med forskning och utveckling i utvecklingsländer, såsom Sida, FAO  och CGIAR -institutet ILRI (International Livestock Research Institute). Vi arbetar med U-landsbistånd i form av ”Capacity Building” för universitetslärare och forskare i Afrika och Asien. Det operationella centrat för Interbull är lokaliserat till institutionen. Interbull utför internationella avelsvärderingar av tjurar och har över 40 medlemsländer världen över. Interbull är utnämnt av EU till dess officiella referenslaboratorium för bovina avelsvärderingar. Liknande verksamhet är under uppbyggnad för häst.

Experimentella faciliteter

Våra försöksbesättningar av värphöns, svin och mjölkkor ger utmärkta möjligheter att samla försöksdata som komplettering till fältdata.  Här registrerar vi exempelvis beteendeparametrar och fysiologiska, molekylärgenetiska och endokrina profiler. Försöksbetättningarna utgör också en viktig resurs i undervisningen och bidrar här till integrering av praktik och teori i våra kurser. Vi har högteknologiska laboratorier för genetiska analyser, såsom DNA-sekvensering, DNA-analys, genkartering och funktionsgenomik. Härstamningskontroll utförs i många populationer, på uppdrag av respektive rasförening.

Utbildning

SLU erbjuder ett brett utbud av kurser på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. Institutionen har  i uppdrag att svara för grundutbildning och ge fria kurser inom husdjursvetenskap och molekylär genetik samt sjukdomsgenetik. Det är också möjligt att läsa fristående kurser i t. ex. statistik vid SLU eller Uppsala Universitet. Vi är ca 30 forskare med doktorsgrad, 20 doktorander och 25 teknisk/administrativ personal. Vi ger eller medverkar i ca 18 kurser inom Agronom-, Veterinär-, Hippolog- och Bioteknologiprogrammen. Många av kurserna ges i integration med annan institution. Institutionen svarar också för handledning av examensarbeten och fördjupningsarbeten. Många kurser ges på engelska inom våra utbytesprogram. Vi samarbetar med flera universitet, främst i Europa och USA, men även i andra länder.

Molekylärgenetik och bioinformatik

Molekylärgenetik och bioinformatik omfattar studier av arvsmassan (genomet och epigenomet) och dess gener på molekylär nivå för att förstå de molekylära mekanismer som styr viktiga egenskaper hos våra husdjur. Genom att identifiera och studera de genetiska faktorer som påverkar risken att utveckla sjukdom, samt andra komplexa egenskaper som prestation och hållbarhet, bidrar vår forskning till djurhälsa och välfärd.

Kvantitativ genetik och husdjursavel

Kvantitativ genetik innefattar den genetiska bakgrunden till komplexa egenskaper som styrs av många gener och påverkas av miljön. Husdjursavel handlar om att utveckla avelsprogram som är väl anpassade till djurens biologi och till de miljömässiga, ekonomiska och sociala förutsättningar där djuren används. Vi studerar registreringsmetoder och modeller för genetiska analyser av egenskaper som är viktiga för en effektiv produktion och för djurs välfärd, och arbetar med balanserade avelsmål.