Programkurser

Senast ändrad: 18 maj 2016

Här finns information om alla kurser som ges på Hgen. För att läsa mer om programmen kan du besöka respektive utbildningsprograms sida:

Etologi och djurskydd, Husdjursvetenskap (kandidat), Animal Science (Master), Husdjursagronom, Veterinär

Studierektor Institutionen för Husdjursgenetik
Katja.Nilsson@slu.se

Programstudierektorer

Kanidat/Master/Agronom
Jan.Olofsson@slu.se

Etologi och djurskydd
Maria.Andersson@slu.se

Veterinär
Marie.Sterning@slu.se

Husdjursvetenskap & Agronomprogrammet husdjur

Introduktionskurs
Kursen ger en allmän introduktion till husdjursbiologin samt olika redskap för universitetsstudier. Djurvärldens systematik och evolution behandlas, med inriktning mot ryggradsdjur, med särskild tonvikt på de vanligaste husdjursarterna.
Kursplan (agronom)
Kursplan (kandidat)

Livsvetenskaplig grundkurs
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i kemi, biokemi, cellbiologi och genetik som behövs för studier i husdjursvetenskap. 
Kursplan

Husdjursavel
Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel. Strategier för genetisk förbättring av husdjurens egenskaper utgör en viktig del av kursen.
Kursplan

Husdjur i världen
Kursen ger en bild av husdjurens roll, utveckling och nyttjande i ett globalt perspektiv där produktionssystem och populationsstrukturer jämförs mellan och inom olika delar av världen. 
Kursplan

Bioinformatics
Kursen syftar till att ge en solid bas i grundläggande bioinformatiska metoder. Datorbaserade uppgifter/laborationer är en viktig del av kursen.
Kursplan

Genome Analysis
Kursen ger djupgående kunskap om metoder för att studera genom samt uppbyggnad och evolution av dessa. Laborationer är en viktig del av kursen.
Kursplan

Behavioural Genetics
Djurs beteende påverkas i hög grad av det genetiska arvet. Efter genomgången kurs ska du kunna beskriva hur olika beteenden styrs genetiskt och hur olika beteendeegenskaper kan förändras genom avelsarbete.
Kursplan

Disease Genetics
Efter genomgången kurs ska du kunna beskriva olika typer av nedärvning för hälsoegenskaper (sjukdomar och störningar), beskriva metoder som används för att studera sådana egenskaper, beskriva samband mellan hälsoegenskaper och andra viktiga egenskaper för olika djurslag.
Kursplan

Designing Breeding Programmes
Det här är en kurs i tillämpat avelsarbete där du får fördjupa dina kunskaper i avelsmål, avelsvärdering, selektion och genetiska analyser. Du får göra en utvärdering av ett verkligt avelsprogram och ta fram konkreta förslag på åtgärder som leder till en mer hållbar produktion.
Kursplan

Husdjursproduktion – Får, get, ren
Kursen behandlar produktion av kött, mjölk, ull och skinn samt sekundära nyttigheter med får, getter och renar. Produktionsgrenarnas roller i lantbruket och samhället belyses, med fokus på svenska förhållanden men med internationella utblickar.
Kursplan

The Biology and Use of the Horse
I kursen diskuteras hästen och hästhållningen ur ett helhetsperspektiv med fokus på frågor som rör hästens användning och dess fysiologi, nutrition, reproduktion och avel, beteende, inhysning och hälsa.
Kursplan

Dogs and Cats – Genetics, Health and Reproduction
I den här kursen lär du dig om avelsprogram för hundar och katter, med särskild tonvikt på avel i små populationer och avel för funktion, mentalitet och hälsa.
Kursplan

Cattle production
Kursen behandlar mjölk- och köttproduktion med betoning på effektivitet, produktkvalitet, djurhälsa, fertilitet och miljöpåverkan. Fokus ligger på förhållanden i Sverige och norra Europa.
Kursplan 

Pig production
Kursen behandlar produktion av griskött med betoning på svenska förhållanden och jämförelser med internationell produktion. Vi fokuserar på grisutfodring, foderstatsberäkning, skötsel, produktion, produktionseffektivitet, hälsa och välbefinnande, avel och avelsprogram.
Kursplan

Tropical livestock production
Kursen fokuserar på lantbruksdjursen roll och betydelse för tropiskt jordbruk och för människans näringsförsörjning och livsmedelssäkerhet.
Kursplan

Lantbrukets animalieprodukter
Kursen ger en allmän introduktion över lantbrukets husdjur och en översikt av olika produktionsformer för husdjur, såväl inom Sverige som med internationella utblickar.
Kursplan

Lantbrukets husdjur 1 och 2
I denna kurs ges möjlighet att skaffa sig praktik i hur man sköter lantbrukets husdjur. Kursen ges under valfri tid på året och ger dig som student möjlighet att praktisera vid någon av de utvalda försöksbesättningarna vid SLU. Du väljer själv vilket/vilka djurslag du helst vill arbeta med.
Kursplan 1
Kursplan 2

Kvalificerad agronompraktik 1 och 2
Detta är kursen för dig som vill ha praktik inom ditt blivande yrke som Agronom. Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 5 veckor.
Kursplan 1
Kursplan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Etologi och djurskyddsprogrammet

Genetik och avelsarbete
Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel, men med fokus mot djurvälfärd.
Kursplan

 

 

 

 

 

Veterinärprogrammet

Populationsmedicin
Kursens mål är att ge en förståelse för hur sjukdomar uppträder i populationer samt hur arv och miljö påverkar djurens hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation. I kursen ingår förutom husdjursgenetik ämnena epidemiologi, etologi, husdjurshygien, praktisk djurhållning och statistik.
Kursplan

Biomedicinsk baskurs
Kursens syfte är att ge den studerande goda kunskaper om de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer. Kursen ska ge kunskap om genetik och molekylärgenetik såväl på organism- som på molekylnivå.
Kursplan

 

 

 

 

 

 


Kontaktinformation

Katja Nilsson, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
katja.nilsson@slu.se, 018-674534    

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se