Rasskillnader i vardagsbeteende hos tio svenska hundraser

Senast ändrad: 11 mars 2013

Helena Eken Asp, Katja Grandinson, Freddy Fikse och Erling Strandberg

Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Box 7023, S-750 07 Uppsala.

Syftet med studien var att öka kunskapen om den genetiska bakgrunden till vardagsbeteende - kunskap som i framtiden kan användas i avelsarbetet. Tio raser valdes ut baserat på ursprung och populationsstorlek. De hörde hemma i sex olika FCI-rasgrupper och inkluderade både bruksraser och sällskapsraser. Studien genomfördes i samarbete med Svenska kennelklubben (SKK).

En webenkät baserad på en internationellt validerad enkät (C-BARQ), med tillägg av några frågor, var öppen från juni 2012 till februari 2013. Enkäten annonserades både på nätet och i tidningar, genom SKK och rasklubbarna. När insamlingen av data avslutats hade 1522 svar angående de tio valda raserna kommit in. Totalt bestod enkäten av 152 frågor och inkluderade frågor som allmän information om hunden, information om hundens ägare samt hundens reaktioner i specifika situationer. Svaren kan delas upp i 16 beteendeegenskaper. I analyserna inkluderades svar från hundar födda under åren 2000-2011 och hundarna var i genomsnitt 4 år gamla (std avv 2.7)  när enkäten besvarades.

De preliminära analyserna visar att det finns rasskillnader i de flesta av de 16 beteendeegenskaperna. Generellt sett visade raser med höga medelvärden för intresse av att leka med människor och intresse av främlingar mindre rädsla för främlingar. De raserna hade också högre medelvärden för egenskapen träningsbarhet. Raser med högre medelvärden för intresse för främmande hundar visade mindre rädsla för främmande hundar. Bruksraserna hade högre medelvärden för egenskaperna benägenhet att bli upphetsad eller uppjagad, träningsbarhet och intresse av att leka med människor jämfört med sällskapsraserna. De visade också mindre icke-social rädsla jämfört med sällskapsraserna. Enkäten kunde identifiera skillnader mellan raser och kan därmed i förlängningen vara ett användbart verktyg för att hitta genetiska skillnader även inom ras. 


Kontaktinformation