Jämförelse av beteende och hälsa hos två kycklinghybrider med olika tillväxttakt

Senast ändrad: 15 december 2015

Examensarbete av Sofia Wilhelmsson


Fram tills nyligen har enbart snabbväxande broilers använts i såväl konventionell som ekologisk kycklingproduktion i Sverige. Syftet med det här examensarbetet var att kvantifiera skillnader i beteende och hälsa mellan en snabbväxande hybrid (Ross 308) och en mer långsamväxande hybrid (Rowan Ranger).

KycklinghybriderKycklinghybriderKycklingarna föddes upp i 10 veckor under semi-ekologiska förhållanden, med foder och utrymme enligt ekologiska regler men utan tillgång till utevistelse. I studien ingick 218 Ross 308 och 211 Rowan Ranger kycklingar som delades upp i 20 grupper med 10 upprepningar av varje hybrid. Registreringar av beteende och hälsa gjordes när kycklingarna var 2, 6 och 9 veckor gamla och dödlighet registrerades kontinuerligt från insättning till slakt. Beteenden registrerades med scan sampling och kontinuerliga observationer.

Dagen efter beteendeobservationerna gjordes en välfärdsbedömning i enlighet med Welfare Quality® Assessment Protocol for Poultry. Resultaten visade att Rowan Ranger kycklingarna var aktivare än Ross då de stod upp mer och använde sittpinnarna mer frekvent. Rowan Ranger visade tecken på rädsla och nervositet i högre utsträckning medan medan Ross kycklingarna var lugnare. Ross hade mer ben- och fot-problem än Rowan Ranger, det vill säga högre värden för gait score (sämre rörelseförmåga) samt foot pad dermatitis- och hook burn score (hudinflammationer på fotsulor och haser).

En högre andel Ross kycklingar avlivades på grund av svåra benproblem jämfört med Rowan Ranger kycklingarna. Trots att både Ross och Rowan Ranger kycklingarna uppvisade ökade hälsoproblem med ökad ålder och vikt så visar resultaten att Ross kycklingar är sämre lämpade för en lång uppfödningsperiod (>10 veckor) än Rowan Ranger.


Kontaktinformation