Kurser inom automation

Senast ändrad: 22 september 2022

Energisystemplanering 10hp, kurskod: TN0326

Ges som fristående kurs. Studenterna kommer att i projektform analysera avgränsade geografiska områden och strukturer av användare, och föreslå utformningen av energisystem. Olika energitekniker kan då samverka för att uppfylla beräknade behov av en eller flera energiformer (värme, el och/eller drivmedel), alternativt att tillgången till en eller flera energiråvaror skall utnyttjas optimalt för framställning av olika energiformer. Kursen är baserad på ett systemanalytiskt angreppssätt med tillämpning av metodik inom bland annat energiteknik, modellering och simulering, miljösystemanalys, ekonomisk kalkylering och projektledning. Metodik för bestämning av energibehov och övriga förutsättningar beskrivs generellt och tillämpas därefter på det studerade området.

Logistik, 5hp, TN0288

Ges som fristående kurs. Kursen innehåller följande moment:  Operationsanalys med transport- och nätverksoptimering, lokaliseringsteori, lageroptimering, köteori och heltalsprogrammering, Transportteknik, Materialflöden och transporter i företagsperspektiv, Analys och planering av samhällets transportsystem,  Framtidens transportnätverk.

Hållbar teknik för lantbruk i låg- och medelinkomstländer, 7,5hp, TN0354

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för agrara teknologier för hållbar utveckling och resursutnyttjande i låg- och medelinkomstländer. Kursen tar upp deltagande forskning, socio-ekonomiska aspekter av hållbar utveckling inklusive resiliens och genderperspektiv, liksom mekanisering, tekniköverföring och resurshantering. Kursen inleds med föreläsningar och övningar som behandlar småskalig förnybar energiteknik, småskaliga teknologier för avfall och sanitet, transport-, logistik- och försörjningskedjor för resurseffektivitet i både landsbygd och urbana sammanhang, samt markvård och odlingssystem. Därefter genomförs ett projekt där ett case (t.ex. en by) studeras som ett system där studenterna analyserar resursflöden och presenterar teknik- och hanteringslösningar för bättre hållbarhet och resurseffektivitet. 

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.