Biologiskt nedbrytbart avfall

Senast ändrad: 28 april 2017

Vårt fokus ligger på biologiskt nedbrytbart avfall, som exempelvis mat-, toalett- och slakteriavfall och gödsel. I flertalet låginkomstländer har många andra avfallsfraktioner, som metall och glas, ett värde och sorteras ut och säljs tillbaks till produktionsledet. Det nedbrytbara organiska avfallet har dock knappast något värde alls.

I höginkomstländer är behandlingen oftast subventionerad. Där avfallshanteringen inte är subventionerad läggs det nedbrytbara organiska avfallet ofta på en okontrollerad tipp eller en kontrollerad deponi.  I båda fallen bryts avfallet ner under syrefattiga förhållanden, vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser och ofta också försurning och övergödning orsakad av läckage av växtnäring. Detta är också vad som händer med gödseln från en stor del av världens djurproduktion. Den går inte tillbaka och nyttiggörs i jord där den behövs, utan blir en miljöbelastning. Vårt mål är att utveckla hållbara och långsiktiga hanteringssystem där organiskt avfall förädlas till produkter med högt värde som finansierar behandlingen.

Vi har arbetat mycket med vanlig kompostering. Nu arbetar vi mest med fluglarvskompostering men även med maskkompostering. I båda fallen förädlas avfallet till högvärdesprodukter: animaliskt protein, i form av fluglarver eller maskar, och en näringsrik kompost. Det animaliska proteinet har en aminosyraprofil jämförbar med fiskmjöl och kan med fördel användas som proteinkälla i djurfoder till höns, fisk och gris. Komposten kan användas som organiskt gödningsmedel.

Vi använder oss av larven av den amerikan vapenflugan (Hermetia illucens;på engelska black soldier fly, BSF). Vid fluglarvskomposteringen omvandlas det organiska avfallet till storleksordningen 20% larvbiomassa och 20% kompost medan de resterande 60% omvandlas till koldioxid och vattenånga (Lalander et al., 2015a). Vi har i våra studier sett en stor minskning av halten sjukdomsalstrande mikroorganismer, bl. a. salmonella och virus, under behandlingen (Lalander et al., 2013a; Lalander et al., 2015a). Även läkemedelsrester och bekämpningsmedel som kan återfinnas i organiskt avfall reduceras kraftigt (Lalander et al., 2016). Då minilarver konstant måste tillföras behandlingsystemet krävs en separat flugodling.

I maskkompostering bryts avfallet ned i liknande grad som i fluglarvskompostering, fast behandlingstiden är längre och mindre av avfallet blir animalisk biomassa (Lalander et al., 2015b). Masken har en något högre proteinhalt än fluglarven och ingen separat maskodling krävs, då maskarna förökar sig i materialet. Maskkompostering är därför extra lämpligt för avfallshantering på ställen som saknar infrastruktur. 

Fokusen för vår forskning är processteknisk utveckling och utvärdering av hygieniska risker. Vi bedriver flera projekt inom fluglarvskompostering som alla arbetar med en decentraliserad, värdeproduktsbaserad avfallshantering.

Publikationer

Lalander, C., Diener, S., Magri, M.E., Zurbrügg, C., Lindström, A., Vinnerås, B. 2013a. Faecal sludge management with the larvae of the black soldier fly (Hermetia illucens) — From a hygiene aspect. Sci. Total Environ., 458–460(0), 312-318.

Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., Ahrens, L., Josefsson, S., Wiberg, K., Vinnerås, B. 2016. Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. Science of The Total Environment, 565, 279-286.

Lalander, C.H., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S., Vinnerås, B. 2015a. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development, 35(1), 261-271.

Lalander, C.H., Hill, G.B., Vinnerås, B. 2013b. Hygienic quality of faeces treated in urine diverting vermicomposting toilets. Waste Management, 33(11), 2204-2210.

Lalander, C.H., Komakech, A.J., Vinneras, B. 2015b. Vermicomposting as manure management strategy for urban small-holder animal farms - Kampala case study. Waste Manag, 39, 96-103.