Biodrivmedel

Senast ändrad: 21 september 2022

Att ersätta det fossila bränslet i våra fordon med förnybara alternativ är en stor utmaning! Innan våra bilar, lastbilar och traktorer rör sig har bränslet gått igenom en lång kedja. Det har raffinerats till att bli ett väl fungerande bränsle, det har genom ett omfattande transportnät hamnat hos användaren och väl i fordonet fungerar det tillsammans med alla de delar som dagens moderna fordon består av.

För att ett nytt biobränsle ska kunna fungera krävs det att det fungerar med alla delarna längs denna långa kedja. Dessutom måste råvaran till bränslet växa och skördas på ett hållbart sätt!

Vi undersöker hur drivmedel kan produceras från olika råvaror, oavsett om de kommer från jord eller skogsbruket och om de är producerade för direkt drivmedelsproduktion eller är restprodukter som blivit över från annan produktion (som t.ex. grenar och toppar från traditionellt skogsbruk). Precis som fossil råolja kan processas till en mängd olika bränslen som t.ex. bensin, diesel och flygfotogen kan biomassa omvandlas till olika drivmedel och andra produkter.

För att få till stånd en effektiv och ekonomiskt lönsam produktion krävs att alla produkter kan användas och har ett värde. Vad som är en effektiv produktion kan bero på många faktorer som t.ex. vilken odling som finns inom området och hur tätt befolkat det är.

Vad vi framförallt forskar på är miljökonsekvenserna av olika typer av drivmedelsproduktion och användning. Beroende på typ av bränsle och produktionsmetod kommer det att behövs olika mycket mark för att producera dess råvaror.

Odling för drivmedelsproduktion kan medföra indirekta effekter som att annan produktion flyttas eller att mark som tidigare varit obrukad eller använts för andra ändamål nu används för drivmedelsproduktion. Även om enbart restprodukter används så kan det medföra en betydande miljöpåverkan, genom att biomassa tas ut som annars skulle brutits ned på plats.

Fakta:

På landsbygden är det en utmaning att kunna få avsättning för producerat bränsle p.g.a. de längre avstånden. Det är därför av intresse att hitta affärsmodeller och logistik som gör det möjligt att inte bara producera biobränslen effektivt utan också få avsättning för de bränslen som produceras.

Vi undersöker hur biodrivmedel kan användas i lantbrukets maskinpark. Det kan gälla hur väl bränslet fungerar i fordonet (genom att t.ex. studera dess utsläpp). Det kan också gälla bredare frågor kring för- och nackdelar med att använda biodrivmedel, kopplade till logistik, praktisk funktion och ekonomi för användaren.