Fuel

Senast ändrad: 21 september 2022

Begreppet biobränsle innefattar alla de energibärare, härstammande ur de biologiska system, som tillfälligt lagrar den energi vi utnyttjar i våra tekniska energisystem.

Under senare år har det ökade intresset för klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser ifrån trafiken skapat en begreppsförvirring i media där biobränslen ofta kommit att sammankopplas med förnyelsebara drivmedel.

Här på institutionen för energi och teknik har vi en vidare syn på biobränslen och studerar flödena mellan naturen och teknosfären i alla de energisystem där biobränslen används.

Vi forskar på hur olika biobränslens odlings- och skördesystem samt slutanvändningen av dessa kan integreras och tillämpas i livscykelanalyser (LCA) för att kunna svara på de relevanta frågor som ställs vid val av morgondagens energisystem.

Mycket av debatten rörande biobränslens klimatpåverkan härstammar ur en rad LCA-studier vilka kommit fram till mycket olika slutsatser rörande till synes likvärdiga system. Detta beror ofta på att antaganden och systemgränser är unika för varje enskild studie och att frågeställningen de var och en försöker besvara skiljer sig åt.

Man kan fråga sig om det är någon mening med att göra LCA-studier på biobränslen när resultaten blir så olika beroende på vilka antaganden som görs?
Det tycker vi absolut att det är! Inom många områden i samhällslivet är det svårt att hålla isär våra värderingar och de slutsar vi kommer om vad som är effektivt, rättvist m.m.

Livscykelanalys är ett redskap som alla kan använda och där det i en bra gjord livscykelanalys framgår vilken inverkan antaganden har på resultatet. Livscykelanalys ger möjlighet till insikt om komplexa system och resultaten ger upphov till värdefulla diskussioner. 

Projekt inom LCA


Kontaktinformation