Statistik

Senast ändrad: 21 september 2022

Ämnet statistik har sin bas i matematik och omfattar försöksplanering, modell- och metodutveckling samt validering av modeller och metoder. I det statistiska paradigmet ingår modellspecificering mha slumpmodeller, validering av dessa modeller och stor vikt läggs vid tolkningar av resultat. Observationer spelar en stor roll och man är ofta ute efter att förstå erhållna data. Statistik är ett instrument som har stor potential att beskriva och förklara olika fenomen, om det används på rätt sätt.

Utbildning

Vi undervisar på de flesta program på NJ- och VH-fakulteten. Kurser i statistik och matematik förekommer på både grund- och fortsättningsnivå. Inom forskarutbildningarna vid SLU ges regelbundet doktorandkurser i statistik.

Forskning

Exempel på våra forskningsområden är försöksplanering och variansanalysmodeller, linjära, bilinjära, blandade linjära och generaliserade linjära modeller, multivariat statistisk analys, högdimensionell statistik, epidemiologiska modeller och miljöstatistik.

Statistiska modeller för data med svaga skaltyper

Polykorisk och polyseriell korrelation, för ordinala data. Generaliserade linjära modeller. ”Mixed Models”, för olika typer av data. Försöksplanering. För mer information, kontakta Ulf Olsson, Ulf.Olsson@slu.se

Bilinjära modeller

generaliserar teorin kring linjära modeller (varians- och regressionsanalys) och klassisk multivariat analys (MANOVA). Bilinjära modeller tillhör den krökta exponentialfamiljen medan linjära modeller (univariata och multivariata) tillhör exponentialfamiljen. Typiska exempel på bilinjära modeller är modeller avsedda för analys av tillväxtkurvor där upprepade mätningar föreligger eller modeller som behandlar spatial-temporala samband. Just nu arbetar vi med modeller där vi har infört rang-restriktioner på väntevärdes och kovarians parametrarna. För mer information, kontakta Dietrich von Rosen, Dietrich.von.Rosen@slu.se

Skattningar för små redovisningsgrupper (Small Area Estimation, SAE)

Nuförtiden vill man ofta utnyttja survey-undersökningar där data inhämtas från stora områden. Vill man uttala sig om små områden är det insamlade materialet i regel otillräckligt. Däremot om man kan kombinera materialet med annan information (ofta registerbaserad) och om man samtidigt kan anta relevanta statistiska modeller så finns en möjlighet att kunna utnyttja den övergripande undersökningen. Vi arbetar med blandade linjära och bilinjära modeller och studerar skattningsmetodik samt egenskaper hos erhållna skattningar. För mer information, kontakta Dietrich von Rosen, Dietrich.von.Rosen@slu.se

Högdimensionell statistisk analys

Vi är intresserade av att studera asymptotiska fördelningar när antalet variabler, p, och antalet oberoende observationer, n, konvergerar mot en konstant, c, dvs p/n c, där 0<c. Huvudsyftet med projektet är att kombinera kunskaper i sannolikhetsteori med kunskaper i multivariat statistisk analys för att på så sätt utveckla högdimensionell statistisk analys via lån och utveckling av metoder och tekniker från slumpmatriser och fri sannolikhet. Ett särskilt fokus ligger på att bestämma asymptotiska fördelningar för egen- och antiegenvärden när det föreligger många beroende variabler. För mer information, kontakta Dietrich von Rosen, Dietrich.von.Rosen@slu.se

Extremvärdesanalys med tillämpningar

Statistisk extremvärdesanalys är inriktat mot studiet av fördelningar för extrema observationer. Av speciellt intresse är att skatta kvantiler hos sådana
fördelningar, vilka inom t.ex. geovetenskaperna benämns återkomstvärden. Att på lämpligt sätt hantera kovariater och tidsberoende i sådana modeller är ett område där mycket utveckling sker för tillfället.

För mer information, kontakta Jesper Rydén, Jesper.Ryden@slu.se 

Statistisk rådgivning

Vi erbjuder statistisk rådgivning (besök våra rådgivningssidor) och är intresserade av att delta i större projekt.

Publikationer

I många av de mer tillämpade publikationer där vi är medförfattare ansvarar vi för genomförandet av de statistiska analyserna. Vi publicerar också statistisk metodutveckling i välkända statistiska tidskrifter. Länk till publikationer: Publikationer

Böcker

Personal vid institutionen har de senaste åren varit författare till ett antal böcker i statistik, varav nedanstående är ett urval.

    

Personal

Professorer

Ulf Olsson

Dietrich von Rosen, ämnesföreträdare

Paul Seeger

Lektorer, adjunkter

Razaw Al-Sarraj

Claudia von Brömssen

Behnaz Mazogi

Jesper Rydén

Birgitta Vegerfors

Forskarstuderande

Cigdem Cengiz


Kontaktinformation

Dietrich von Rosen, professor, Institutionen för energi och teknik, SLU
 dietrich.von.rosen@slu.se, 018-67 20 25