Biogas

Senast ändrad: 21 september 2022

På SLU har vi stark kompetens inom biogas. Vi arbetar med hela värdekedjan från rötningsråvaror via biogasprocessen till användning av biogas och biogödsel. Forskningen vid institutionen för energi och teknik omfattar bl.a. småskalig uppgradering, biogas för balanskraft och balansvärme, logistik och systemanalyser.

På institutionen bedrivs forskning kring biogasens viktiga del i vår tids framtidsutmaning med att förnya vårt energisystem samt se till långsiktig hållbarhet och smart resurshushållning. Många utmaningar finns framför oss men vi vet att biogas kan användas på många olika områden samt därigenom vara en viktig nyckel till framgång. Vi jobbar med att vidareutveckla biogasprocessen samt designa nya system och värdekedjor.

Vid användning av biogas som drivmedel måste koldioxiden avlägsnas för att höja energivärdet på gasen (uppgradering). De konventionella uppgraderingstekniker som används är kostsamma vid mindre biogasanläggningar, t.ex. gårdsanläggningar.

Institutionen för energi och teknik har ett forskningssamarbete med RISE (fd JTI), där vi bl.a. utvecklar två alternativa tekniker, processintern metananrikning och askfilter, som var och en för sig eller i kombination har möjlighet att kostnadseffektivt kunna användas vid mindre anläggningar.

Fakta:

Vid elproduktion från väderberoende källor (sol och vind) ökar variationen i tillförsel och medför det att andra källor måste kunna balansera tillgång och efterfrågan. Genom att öka flexibiliteten i biogasproduktionen och lagring skulle el och värme kunna genereras från biogas när behovet är stort och tillgången begränsad.

Det finns därför ett behov att studera vilka möjligheter och konsekvenser (tekniska behov, energibalanser, kostnader och miljöpåverkan), som en ökad flexibilitet i biogasproduktion och konvertering kan leda till.