Fasta biobränslen

Senast ändrad: 05 november 2021

På institutionen för Energi och Teknik bedriver vi forskning kring hur fasta biobränslen bäst ska produceras, hanteras och levereras. Dessutom forskar vi kring olika biobränsleprodukter och processers miljöpåverkan. När fler fossilbaserade produkter i samhället ersätts med förnybara alternativ kommer mer biomassa att efterfrågas. Det finns mer tillgängliga resurser som idag inte används vilka på ett hållbart sätt skulle kunna tillvaratas. Dock måste effektiva försörjnings och värdekedjor fortsätta att utvecklas för att kunna leverera mer bränsle med rätt kvalité, vid rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Systemanalys är ett viktigt verktyg vid utvärdering av komplexa system och på institutionen har vi stor kunskap kring systemanalys som verktyg för att utvärdera olika bioenergisystem samt för att ta fram beslutsunderlag.

På institutionen arbetar vi med att effektivisera befintliga biobränslesystem samt utveckla och designa nya försörjnings- och värdekedjor för biomaterial från jord- och skogsbruket för att kunna möte framtidens efterfrågan. Vi tar oss an hela kedjan från råvaran till slutleverans till kund. I strävan att öka de levererade volymerna måste mer kostnadseffektiva leveranssystem utvecklas för att hantera stark priskonkurrensen från andra bränslen. Skogs- och agrobränslen är lågt värderade och vinstmarginalerna små vilket gör att det inte finns rum för en icke-rationell hantering.

I kedjan måste biomassan lagras, sönderdelas och transporteras för att kunna leverera ett bränsle med tillräcklig kvalité när det efterfrågas. Vi utvärderar olika leveransalternativ genom till exempel simulering för att skapa effektivare system. Speciellt har vi stor erfarenhet av händelsestyrd simulering som verktyg.

Vi arbetar med biomassa från olika råvaruströmmar från jord- och skogsbruket. Vilket kan inkludera t.ex. grot och stubbar men också restprodukter från jordbruket samt biomassa från odling på överskottsmark kan ha en viktig roll att spela när efterfrågan på förnybar energi ökar. Kort sagt, vi bedriver forskning kring hur biomassa kan levereras på bästa möjliga sätt. 

På institutionen arbetar vi också mycket med bränslekvalitet samt lagring då det är viktiga delar av hela kedjan. För att överbrygga tidsgapet mellan bränslebehov och tillförsel samt för att säkerställa tillräcklig kvalité måste alla bränslen lagras i något skede. Det är särskilt viktigt eftersom felaktig lagring kan innebära stora ekonomiska förluster.

Vi genomför både storskaliga fältförsök och laboratorieförsök för att analysera konsekvenserna av olika lagringstekniker och deras påverkan på bränslekvalitet och torrsubstansförluster. Vi utvärderar också hur lämpade olika biomassasortiment är som bränsle.

Fakta:

Runt alla biobränslesystem finns hållbarhetsfrågor och frågor kopplade till miljöpåverkan som måste kartläggas och hanteras. Hur kan skogs- och lantbruket bidra till hållbar utveckling och att miljömässiga mål uppfylls genom ett effektivt och hållbart resursutnyttjande?

Hur kan biomassan användas i en framväxande bioekonomi och vad blir konsekvenserna av det? Vi använder oss av livscykelanalys för att kartlägga och utvärdera energibalanser och miljöpåverkan från produkter eller processer. På så vis skapas beslutsunderlag som t.ex. kan användas vid utveckling av nya styrmedel eller policys.