Fasta biobränslen

Senast ändrad: 06 mars 2017
sevilla.jpg

Restprodukter från skogsindustrin används för t.ex. förnybar el- och värmeproduktion vilket bidrar starkt till Sveriges höga andel av förnybar energi. Det finns även stora mängder primära skogsbränslen (tex grot) som idag inte används, vilka på ett hållbart sätt skulle kunna tillvaratas. Det finns också en stor potential för jordbruket att mer aktivt vara med i omställningen mot ett förnybart energisystem. Den främsta utmaningen ligger i att kunna leverera ett bränsle med rätt kvalité, vid rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris. På institutionen för Energi och Teknik bedriver vi forskning kring hur biomassa bäst ska hanteras och levereras.

Pågående verksamhet

Lagring och kvalitetsaspekter för skogsbränslen

För att överbrygga tidsgapet mellan bränslebehov och tillförsel samt för att säkerställa tillräcklig kvalité måste alla bränslen lagras i något skede. Det är en viktig aktivitet eftersom felaktig lagring kan innebära stora ekonomiska förluster. Vi genomför både storskaliga fältförsök och laboratorieförsök för att analysera konsekvenserna av olika lagringstekniker och deras påverkan på bränslekvalité och torrsubstansförluster. Vi utvärderar också hur lämpade olika biomassasortiment är som bränsle.

Pågående projekt

- Storskalig lagring via terminal

Rapporterade projekt

- Skörd och tillförsel av vedbiomassa från skogsmark i Mozambique

- Stubbar som bränsle - biomassaegenskaper och bränslekvalitet (Raida Jirjis & Erik Anerud)

Skogsbränslens värdekedjor

Mer primära skogsbränslen kan levereras! Dock måste mer kostnadseffektiva leveranssystem utvecklas för att hantera stark priskonkurrensen från andra bränslen. Skogsbränslen är lågt värderade och vinstmarginalerna små vilket gör att det inte finns rum för en icke-rationell hantering. Bränslet måste lagras, sönderdelas och transporteras för att kunna leverera ett bränsle med tillräcklig kvalité när det efterfrågas. Vi utvärderar olika leveransalternativ genom till exempel simulering för att skapa effektivare system.

Pågående projekt

-

Rapporterade projekt

- Utveckling av en väderdriven simuleringsmodell för effektivare skogsbränslesystem

- Simulering av stubbränslesystem

Jordbruksbaserade fasta biobränslen

Biomassa från restprodukter från jordbruket och från odling på överskottsmark har en viktig roll att spela när efterfrågan på förnybar energi ökar. Vi bedriver forskning kring hur biomassa från jordbruket kan levereras på bästa sätt.

Pågående projekt

-

Rapporterade projekt

- Odling av energigräs på marginell jordbruksmark

- Pelletering och brikettering av jordbruksråvaror

- Kostnader, tillgångar och kvalitet hos bränslehalm

Rapporterade projekt


Kontaktinformation