Farm

Senast ändrad: 21 september 2022

Dagens jordbrukssystem är en stor förbrukare av fossila resurser vilka används för att tillverka konstgödsel och drivmedel. Samtidigt har jordbruket en nyckelroll när det gäller omställningen till ett förnybart samhälle då det använder ren solenergi. Vi undersöker möjligheterna att bedriva ett jordbruk där förbrukning av olika fossila resurser ersätts av jordbrukets egna.

Jordbrukets miljöpåverkan kan i korthet beskrivas av figuren nedan. Genom solens strålning och tillsatser av (konst)gödsel, bränsle och bekämpningsmedel produceras en mängd olika produkter, främst matvaror, men även biobränsle, gödsel med mera. Samtidigt sker utsläpp till luft och vatten både vid tillverkning av insatsprodukter och vid själva jordbruket, bland annat vid produktion och transport av handelsgödsel, förbränning av diesel i traktorer, spannmålstorkar och värmepannor. Plöjning och annan upparbetning av jord minskar jordens kolförråd och från marken sker utsläpp av lustgas, en växthusgas som är 300 gånger starkare än koldioxid, från tillsatt kvävegödsel.

 

Många efterfrågar idag jordbruksprodukter med mindre miljö- och klimatpåverkan, till exempel produkter från ekologiska gårdar som inte använder handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ett problem med dessa odlingssystem är att avkastningen blir lägre. Miljöpåverkan skulle emellertid kunna bli mindre med effektivare och mer miljövänliga gödselmedel.

Forskarna vid institutionen studerar hur man framställer dessa miljövänliga gödselmedel och vilken miljöpåverkan de har.

Ett annat sätt för jordbruk att bli mer miljövänligt är att använda förnybara energikällor, som den egna biomassan som produceras på gården. Allra bäst vore att använda restprodukter som exempelvis halm och stallgödsel, som inte tar någon extra odlingsmark i anspråk. Hur sådana system kan byggas upp och vilken växthusgasbalans och energibalans de har studerar forskarna också genom livscykelanalys.

Pågående projekt:

Rapporterade projekt: 

  • Användning av katalysatorer på traktorer och arbetsfordon - vad är nettoeffekten på miljön?
  • Drank från spannmålsbaserad etanolproduktion - hur används den bäst?
  • Kretsloppsanpassade avloppssystem i ett livscykelperspektiv – här jämfördes spannmålsodling som gödslades med urin respektive kvävegödselmedel
  • Grön traktor - syftar till att utveckla och analysera system som gör det ekologiska lantbruket självförsörjande med biobaserade drivmedel (ett samarbete mellan ET och JTI)
  • Grön gård - här studeras olika system som kan tillämpas vid ekologiska jordbruk för att bli självförsörjande på el, värme och drivmedel (ett samarbete mellan ET och JTI)

Kontaktinformation