Gårdens system

Senast ändrad: 05 november 2021

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk. Genom att en maskin kan utföra vad som tidigare krävde många långa arbetsdagar har många människor kunnat ägna sig åt annat och grunden lagts för det moderna samhället. Samtidigt använder de stora mängder drivmedel, vars produktion och användning är en stor kostnad för jordbruken och har en stor miljöpåverkan. Det är därför intressant att undersöka alternativ som kan bidra till effektivare användning av bränslen och användning av bränslen med mindre miljöpåverkan eller genom att ersätta den konventionella drivlinan med eldrift.

Fordonen behöver inte bara energi, de behöver också styras. Ny teknik kan underlätta styrningen genom att helt eller delvis automatisera olika delar av körningen, som att t.ex. genom guidning eller autostyrning hjälpa föraren att köra över fältet utan onödiga överlapp mellan varje drag över fältet. Vi undersöker hur denna teknik påverkar föraren.

Det är även möjligt att helt automatisera körningen. Detta bidrar till radikalt förändrade förutsättningar för driften av gårdens traktorer. Detta gäller inte minst vid elektrifiering, då det t.ex. är möjligt att använda mindre batterier än vad som annars vore fallet då fordonet kan laddas så ofta som det krävs utan att då det inte är förknippat med samma ekonomiska kostnader som ifall en förare behöver vänta på att traktorn laddas.

Ett annat område av intresse är precisionsodling. Även om det enbart odlas en viss växt per åkerfält och säsong så finns det relativt stora variationer i växternas förutsättningar mellan olika delar av fältet. Skillnader i jordmån, lutning, omgivande fält m.m. medför att det finns olika behov av gödning, ogräsbekämpning och möjlighet att uppnå en hög avkastning.

Genom att i möjligaste mån anpassa fältarbetet och tillsatsen av olika insatsvaror efter lokala förhållanden är det möjligt att uppnå högre avkastning samtidigt som miljöpåverkan från onödigt hög tillförsel av gödning och ogräsbekämpning minimeras.

Ett annat sätt att uppnå högre avkastning med minskad miljöpåverkan per producerad enhet är genom hållbar intensifiering. Det innebär att mer resurser (gödning, vatten m.m.) används för produktionen, men att ökningen i avkastning är än större. Nya vetesorter har ökad avkastning, för att kunna till fullo utnyttja denna potential bör de förses med rikligt med gödning och vatten. 

Beroende på markområdens storlek, form och plats kan de vara lämpliga att använda på olika sätt. Det finns relativt stora markområden där det växer, men som har något annat huvudändamål, som t.ex. vägrenar och kraftledningsgator. Då de täcker så stora områden är det intressant att undersöka vilken potential och vilka begränsar det finns för att använda växtligheten för energiändamål.

Det är också möjligt att använda jord- och skogsbrukets produkter på nya sätt. Ett område som studerar är att framställa lipider (t.ex. fett och olja) från lignocellulosa (de molekyler som bl.a. ger träd stabilitet och struktur). Detta är intressant inte minst då produktionen av lignocellulosa är betydligt större än produktionen av traditionella oljeväxter som t.ex. raps och rybs.

Fakta:

Det moderna jordbruket är under snabb utveckling för att uppnå bättre avkastning, mindre miljöpåverkan och bättre arbetsvillkor.