Hoppa till huvudinnehåll

Kretsloppsteknik

Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras.

Organiskt avfall

Vårt fokus ligger på biologiskt nedbrytbart avfall, som exempelvis mat-, toalett- och slakteriavfall och gödsel. I flertalet låginkomstländer har många andra avfallsfraktioner, som metall och glas, ett värde och sorteras ut och säljs tillbaks till produktionsledet. Det nedbrytbara organiska avfallet har dock knappast något värde alls. I höginkomstländer är...

Källsorterande avloppssystem

Det största växtnäringsflödet från hushållen finns i toalettavloppet. Målet för vår forskning på avloppssystem är att utveckla robusta och socialt accepterade system som säkert och effektivt nyttjar de resurser som finns i avloppet. Att sluta kretsloppet för toalettavloppet innebär vissa risker då även sjukdomsframkallande...

Avloppsvatten

Vi arbetar med att utveckla robusta system för behandling av olika fraktioner från enskilda avlopp: bad-, disk-, och tvättvatten (BDT-vatten), klosettvatten (ibland kallat svartvatten), blandat avloppsvatten (spillvatten) och avloppsslam. Vilka föroreningar som främst behöver avlägsnas från vattnet beror på vad det behandlade vattnet ska...

Hygienisering

Många avfall, speciellt toalettavfall och djurgödsel, kan förutom resurser, i form av växtnäring och organiskt material, innehålla sjukdomsalstrande mikroorganismer (patogener). De resurser som ska återföras behöver vara därför vara hygieniserade, dvs patogenerna måste ha blivit inaktiverade/dödade, för att kretsloppen ska vara säkra för människa, djur och miljö...

Socioteknisk systemanalys

Den globala rörelsen för ökad hållbarhet har ökat intresset för resursåtervinning från avfallssystem. Återvinning av resurser ökar dock komplexiteten i dessa system genom ändrade krav på tekniska processer och ökat antal aktörer. Den ökade komplexiteten ökar kraven på förståelse av systemet och hur detta kan utvecklas mot ökas hållbarhet. Hur behöver tekniken, organisationen och systemet utvecklas och hur kan denna utveckling åstadkommas? Vår forskning försöker besvara dessa frågor genom tvärvetenskaplig analys av dessa socio-tekniska system.

Publicerad: 28 mars 2023 - Sidansvarig: agnes.soto@slu.se
Loading…