Forest

Senast ändrad: 21 september 2022

För Sverige där nästan 60 procent av landets yta täcks av skog är förutsättningarna för att använda biomassa från skogen goda. Skogen har flera viktiga roller att spela i klimatfrågan: dels kan skogen ta upp stora mängder koldioxid vilken lagras i träd och skogsmark, dels producerar skogen virke och biobränsle som kan ersätta energi intensiva material och fossil energi. Vår forskning använder därför livscykelanalys för att kunna ge en rättvisande bild av hur pass bra eller dåliga olika sätt att använda biomassa är ur miljösynpunkt så att detta kan tas i beaktande när man planerar hur skogsmarken ska brukas.

Vid en jämförelse av timmer och skogsbränslen som stubbar och grot (grenar och toppar) med andra material och energislag kan livscykelanalys (LCA) vara en viktig metod. Uttaget av både timmer och skogsbränsle kräver insatsenergi för att skörda och transportera skogsbränslet. Dessutom kan uttaget påverka markens kolförråd.

När till exempel skogsbränslen används som biobränsle frigörs det bundna kolet när det förbränns. Om skogsbränslet varit kvar i skogen skulle nedbrytning och därmed frigörningen av kol ha skett långsammare. Tidsperspektivet är därför betydelsefullt när skogsbränslen studeras. Sådana studier på skogsbränslen, stubbar och grot, har vi gjort vid institutionen för energi och teknik. 


Kontaktinformation