Råvaru- och energiförsörjning

Senast ändrad: 22 september 2022

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av dessa resurser. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, och hur enskilda resurser kan produceras och komma bonden till nytta.

Vi studerar bland annat hur jordbruket kan bli självförsörjande på el, värme och drivmedel och de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av att bli självförsörjande. Det finns flera sätt att utvinna energi ur biomassa, som rötning, förgasning och förbränning som kan användas och utvecklas för kraftvärme- och drivmedelsproduktion.

Ett viktigt forskningsområde är hur konstgödsel kan framställas på förnybar väg utan att vara beroende av fossil naturgas. Produktion av kvävegödselmedel representerar en av de största fossila energiinsatserna i svenskt lantbruk. Idag framställs kvävegödsel från naturgas, kol eller olja enligt Haber-Bosch metoden. Sedan 2006 pågår vid institutionen forskningsprojekt kring hur mineralkväve skulle kunna framställas från förnybara resurser. 

Fakta:

Att driva ett modernt jordbruk ställer stora krav på resurser. Det krävs en god jordmån med god tillgång på näringsämnen. Det krävs energi i olika former för att driva maskiner och värma byggnader.