Biokolssystem

Senast ändrad: 29 januari 2024
Hus, Industri, lantbruk, städer, skog: kol produceras från alla håll och kan ha olika miljöeffekter.

Biokol är ett material som produceras genom upphettning av biomassa och som främst består av kol. Biokol har stor potential att skapa negativa utsläpp av växthusgaser genom att lagra in kol i mark, och kan dessutom ha andra fördelar för miljön.

Det finns många slags biokolssystem – biokol kan produceras från olika biomassor, i många typer av pyrolys- och förgasningsanläggningar i olika storlek, användas i olika tillämpningar över hela världen. Dessa olika systemlösningar kan ha väldigt olika miljöeffekter.

Olika metoder används för att analysera biokolssystem, såsom livscykelanalys (LCA), energi- och massflödesanalys of geografiska analyser. Vi tillämpar dessa metoder för att undersöka klimateffekt, energi- och resurseffektivitet och miljöeffekter av olika system där biokol produceras och används.

Våra fallstudier täcker in produktion och användning av biokol i jordbruket i Sverige och Kenya, biokolanvändning i rening av enskilda avlopp, användning i urbana växtbäddar och för behandling av förorenad mark.

Nyligen genomfört arbete inom biokolsystemgruppen har utvecklat en modell för att uppskatta den långsiktiga kollagringspotentialen för biokol i jorder. Gruppen har också bidragit till en nyligen genomförd spatial explicit global analys av kollagringspotentialen för produktion av biokol av skörderester. Dessa bidrar till ett växande forskningsfält som visar potentialen hos biokolsystem för att binda atmosfäriskt kol:

Potential for biochar carbon sequestration from crop residues

Modelling biochar long-term carbon storage in soil

Fakta:

Håll dig uppdaterad med de senaste biokolnyheterna på SLU Biochar network, där du kan hitta information om SLU biokolforskning och pågående projekt.