Kurser inom bioenergi

Senast ändrad: 21 september 2022

 

Bioenergy - Technology and Systems, 10hp, TN0352

Kursen ges som fristående kurs. Målet med kursen är att ge kunskap om olika sortiment av bioenergi; trädbränslen från skogen, åkerbränslen, avfall, och drivmedel från biomassa t ex biogas och olika oljor.  Kursen omfattar hela biobränslekedjan från källan till slutanvändning, d v s primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara och förädling. Kursen ger dessutom fördjupad kunskap om el- och värmeproduktion samt drivmedelsframställning från biomassa.  Kursen inkluderar utöver föreläsningar även laborationer, praktiska övningar och kalkyler relaterad till kursens ämne, samt några studiebesök till intressanta anläggningar.

Energimarknadsanalys, 5hp, TN0351

Kurstillfället ges som fristående kurs. Målet med kursen är att studenten ska få kunskaper om de energimarknader och den handel som finns och som främst berör Sverige. Kursen behandlar energimarknadernas omfattning, funktion och de mekanismer som styr utbud och efterfrågan på olika energislag och bränslen. Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av inbjudna experter och ett studiebesök. Studenten genomför bl.a. ett individuellt fördjupande projektarbete.

Termokemisk omvandling, 5hp, TN0319

Kursen ges ej som fristående kurs. Kursen behandlar främst förbränning och uppgradering av bränslen, med ett fokus på biobränslen. Utöver detta ingår även orientering inom områden som kärnkraftsteknik och bränsleceller. Kursen inleds med grundläggande förbränningslära, vilken steg för steg fördjupas och blir mer tillämpad i form av studier av teknisk utrustning för förbränning och gasifiering. De fördelar i form av frigjord värme och nackdelar i form av utsläpp som förbränningen orsakar analyseras. Likaså undersöks hur anläggningar för hantering av olika bränslen, t.ex. genom sameldning och vid förbränning av avfall, fungerar. För att knyta kretsloppet studeras även tekniker för minimering av utsläpp, askåterföring samt lagring av koldioxid. Kursen är både teoretisk och praktisk med föreläsningar, laboration och eventuellt studiebesök. För att träna självständighet och samarbete ingår ett grupparbete med teknisk inriktning.

Examensarbete i energisystem, 30hp, EX0724

Kursen ges ej som fristående kurs. Examensarbete på 30hp genomförs inom civilingenjörsprogrammet i energisystem som en avslutning på utbildningen. Där ska studenten visa att han eller hon med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt kan planera och genomföra ett projektarbete på egen hand inom givna tidsramar. Studenten ska visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde och det ingår också att redovisa arbetet både skriftligt och muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten opponera på en annan students text och muntliga presentation.

Projektarbete i energisystem, 15hp, TE0024

Kursen ges ej som fristående kurs. Projektarbetet skall ge studenten träning i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystem.

Fördjupande projektarbete i energisystem, 15hp, TE0023

Kursen ges ej som fristående kurs. Projektarbetet skall ge studenten träning i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystem.

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.