Klimatmärkning av livsmedel

Senast ändrad: 05 november 2021

I takt med allmänhetens ökade kunskap om klimatfrågans allvar, ökar också individens intresse för att genom medvetna val vid konsumtion minska sin egen klimatpåverkan. System för klimatmärkning av livsmedel är på väg att införas både nationellt och internationellt.

Klimatinformation kan komma att styra konsumenternas köpmönster och därmed också bli ett viktigt konkurrensmedel för den producent som kan uppvisa ett så fördelaktigt värde som möjligt.

Klimatmärkning är en komplex fråga och många olika system diskuteras. Gemensamt för dessa är att de studerar ett livsmedels klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv; från det att marken bereds för sådd till dess att varan finns tillgänglig i butikshyllan eller på köksbordet.

Klimatbelastningen orsakad av en och samma jordbruksprodukt är beroende av en mängd faktorer och kan därför ha en betydande variation. Vissa faktorer kan odlaren påverka, som exempelvis odlings- och lagringsteknik, gödselgivor, val av drivmedel och transportsystem. Andra faktorer är mera slumpartade och kan inte påverkas av odlaren. Vidare blir insatsmedlens klimatpåverkan mindre under bra år med hög skörd – då ska t.ex. traktoremissionerna från plöjningen fördelas på flera ton färdig produkt

I detta projekt studeras hur de parametrar som styr klimatgasutsläppen från potatisodling varierar och hur dessa parametrar påverkar slutresultatet. Hur mycket och vad som en potatisproducent kan styra kartläggs och jämförs med de parametrar som en odlare inte har kontroll över. Denna kunskap används för att diskutera olika typer av klimatmärkningssystem. 


Kontaktinformation