Försurning

Senast ändrad: 18 maj 2016

Försurning innebär att den kemiska balanser i mark och vatten ändras så att dess pH blir lägre.

För att djur och växter ska må bra krävs vanligen att pH håller sig inom vissa gränser, t.ex. störs fiskars fortplantning vid pH under 5. Svaveldioxid och kvävoxid tillhör de föroreningar som orsakat mest försurning. Förutom direkt effekter av förändrat pH förekommer även indirekt effekter, orsakade av att både näringsämnen och giftiga ämnens tillgänglighet förändras. 

Variabel (Förkortning)

Acidification Potential (AP)  

Enhet

kg SO2-ekvivalenter

Aktuell datakälla

Huijbregts, M., Life-cycle impact assessment of acidifying and eutrophying air pollutants


Kontaktinformation