Lantbruket som fjärrvärmeproducent

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Lantbruket som fjärrvärmeproducent – möjliga affärsmodeller, tekniska system och miljönytta vid ett införande av tredjepartstillträde (TPA)" startade 2012 och pågick till och med 2015

Projektets syfte var att bidra med kunskap om hur lantbrukare kan skapa fördelaktiga system och modeller för att producera och sälja fjärrvärme i fjärrvärmenät, under det nya regelverk för tredjepartstillträde (TPA) som utreddes under ett antal år och infördes 2015. Genom att sälja färdig värme och inte bara bränsle styr lantbrukarna ytterligare ett steg i förädlingskedjan och därmed ökar möjligheterna till fördelaktiga ekonomiska resultat. I arbetet analyserades några scenarier där det bedömdes kunna uppstå fördelaktiga samarbeten mellan befintliga fjärrvärmeleverantörer/nät och lantbrukardriven värmeproduktion.

Systemen beskrevs och analyserades utifrån teknisk potential, ekonomisk potential och miljöpåverkan. Vi analyserade dels produkter från jordbruksmark, halm och energiskog (salix) , dels system där lantbrukarna utnyttjar avverkningsrester och flisad ved från egen skog. Dessutom undersöktes  levererans till ett fjärrvärmenät av spillvärme från en lantbruksbaserad biogasanläggning med elproduktion. Leverans av värme från förbränning av skogsbiomassa, salix och halm visade sig både ha klimatnytta och kunna vara lönsamt.

Publikationer från projektet:

Kimming M Sundberg C, Nordberg Å, Hansson P-A. 2015. Vertical integration of local fuel producers into rural district heating systems - Climate impact and production costs Energy Policy. (1) 51-61 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514006648

Artikeln ingår som ett delarbete i Marie Kimmings doktorsavhandling:

Kimming, Marie, 2015. Decentralised Energy Systems Based on Biomass – a Life Cycle Perspective on Climate Impact and Energy Balance. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agruculturae Sueciae 2015:15 Fakulteten för Naturresurser och lantbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala. http://pub.epsilon.slu.se/11738/

Petersson, Emmy, 2013. Lantbruket som energiproducent : tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för fjärrvärmeproduktion med lokalt skogsbränsle. Examensarbete 2013:06 Civilingenjörsprogrammet energisystem. Institutionen för energi och teknik, SLU. http://stud.epsilon.slu.se/5812/

Projektet finansierades av SLF, Stiftelsen lantbruksforskning.

Från institutionen medverkade Cecilia Sundberg, Emmy Petersson, Marie Kimming, Per-Anders Hansson och Åke Nordberg.


Kontaktinformation