Livscykelanalys för ett möjligt bioraffinaderi i Kristianstad

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet består av en fallstudie där miljöprestanda av ett utvidgat bioraffinaderikoncept som består av flera industrier som är integrerade i ett symbiotiskt system. Anläggningen antas finnas i Kristianstad och producera RME, etanol, propansyra och biogas.


Syftet med studien är att redovisa vilka faktorer som är kritiska för bioraffinaderiets miljöprestanda och öka förståelsen för hur det går att maximera de positiva miljöeffekterna av bioraffinaderier. I samarbete med inblandade företag kommer den tekniska möjligheten att bygga en anläggning av denna typ att utvärderas.
Syftet är att visa näringsliv och opinionsbildare hur det går att utarbeta effektiva och ekonomiskt gångbara bioraffinaderikoncept baserade på användning av rester från jordbruk och industri.

För mer information:

http://f3centre.se/projects/RD-lca-of-kristianstad-biorefinery


Kontaktinformation