Förstudie till produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi

Senast ändrad: 05 november 2021

Produktion av kvävegödselmedel utgör en av de största fossila energiinsatserna i svenskt lantbruk. Möjligheter finns dock att producera kvävegödsel baserad på förnybara resurser, vilket banar väg för en mer hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Att använda förnybar energi till kvävegödsel produktion utgör en möjlighet att utnyttja förnybara resurser på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som en frigörelse från den fossila energimarknaden skulle innebära ett mer stabilt pris på kvävegödsel.


Syftet med denna studie är att närma sig ett praktiskt genomförande av kväveproduktion baserad på förnybar energi. Projekt ska utmynna i en rapport där förutsättningarna för att starta en anläggning utreds. Rapporten kan sedan fungera som ett underlag för att hitta investeringar till en genomförandefas. Frågor som ska studeras är bland annat bästa val av teknik, energi- och materialutbyte, lämplig lokalisering samt investerings- och driftskostnader.


Kontaktinformation