Grönt kväve - Mineralkväve baserat på förnybara resurser

Senast ändrad: 23 april 2013

Dagens produktion av kvävegödsel är nästan helt baserad på naturgas, en fossil och ändlig resurs, och är den största ”energiförbrukaren” i det svenska lantbruket. Möjligheterna att producera konstgödselkväve från förnybara källor öppnar helt nya perspektiv för uthållig och energieffektiv växtodling. Vätgas kan produceras genom förgasning av biomassa men även med hjälp av elektrolys av vatten driven av el från förnybara källor. Vätgasen kan sedan, med tillsats av kvävgas från vanlig luft, omvandlas till ammoniak och vidare till exv. kalksalpeter.

Projektet startade 2009 och pågick till och med 2011.

Projektet syftade till att utreda konsekvenserna och möjligheterna för lantbruket när kväve produceras från förnybara källor och egna råvaror. Arbetet kommer att inriktas mot möjligheterna till energieffektivisering och reduktion av klimatgaser, arealbehov, troliga kostnader och tidsperspektiv. System baserade på vätgas från termisk förgasning av biomassa, el från biomassa samt el från vindkraft kommer att analyseras.

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Från institutionen medverkade Serina Ahlgren.


Kontaktinformation