Grön konstgödsel - uthållig produktion av kväve från förnybara källor

Senast ändrad: 23 april 2013

Lantbrukets produktion måste baseras på energi och näring från förnybara källor för att bli långsiktigt uthållig. Den största energiförbrukningen i svenskt lantbruk är kopplad till produktionen av kvävegödselmedel och kommer nästan enbart från icke förnybara fossila källor. Kvävegödsel produceras ur kvävgas och vätgas vilka bildar ammoniak som omvandlas vidare enligt Haber-Bosch metoden. Kvävgas utvinns ur den omgivande luften medan vätgasen för närvarande utvinns ur naturgas. Modern processteknik ger dock möjlighet att producera vätgas från förgasad biomassa från lantbruket eller genom elektrolys av vatten driven med el producerad från biomassa eller exv. vindkraft. Lantbrukets biomassa kan komma från exempelvis halm, energiskog eller energigräs. Rätt utformade system skulle ge möjlighet att uthålligt producera kvävegödsel från enbart förnybara källor, en möjlighet som ger helt nya perspektiv på framtida livsmedelsproduktion.

Projektet startade 2007 och pågick till och med 2008.

Projektet syftade till att analysera system enligt ovan med möjlighet till uthållig kvävegödselproduktion. Energibalans och miljöeffekter i livscykelperspektiv, markbehov, effekter av olika biomassa, skaleffekter och kostnader kommer att beräknas för olika lösningar. Vidare kommer systemens möjligheter att tillämpas i olika tidsperspektiv m.m. att analyseras och diskuteras.

För att studera ovanstående frågor krävs ett systemanalytiskt arbetssätt. Analys av energibalans, miljöeffekter m.m. görs med hjälp av livscykelanalys (LCA) som är en metod där hänsyn tas till all miljöpåverkan som orsakas under en produkts hela livscykel. En beräkningsmodell baserad på ett grafiskt gränssnitt har byggts upp i tidigare arbete av forskargruppen och kommer att utnyttjas för att göra beräkningarna mera strukturerade och resultaten lättare åskådliga.

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Från institutionen medverkade Åke Nordberg (då vid JTI) and Serina Ahlgren.

Externa samarbetspartners var JTI.

Publikationer

  • Ahlgren, S. & Jarvis, Å., 2010. Grödor kan odlas utan fossilt bränsle. Tidningen Energigas nr 1, 2010.
  • Ahlgren, S. & Hansson, P.A., Kapitel i Formas Fokuserar ?Lantbruk som håller i längden? planerad utgivning hösten 2010

Kontaktinformation