Användning av katalysatorer på traktorer och arbetsfordon

Senast ändrad: 10 mars 2017

Traktorer och arbetsfordon använder nästan uteslutande dieselmotorer. Dessa använder bränslet effektivare än bensinmotorer, men ger också upphov till betyande utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOX), vilka har en negativ påverkan på vår hälsa och kan leda till övergödningen och försurning.

För att minska dessa utsläpp är det intressant att installera olika former av katalysatorer. Det finns flera varianter:

  • Dieseloxidationskatalysatorer
  • Partikelfilter
  • SCR-katalysatorer

Dieseloxidationskatalysatorer minskar utsläppen av kolmonoxid, kolväten och den organiska fraktionen av partikelutsläppen. Partikelfilter minskar, som framgår av namnet, partikelutsläppen. Det är ofta intressant att kombinera oxidationskatalysatorer och partikelfilter då oxidationskatalysatorn värmer avgaserna, vilket gör partikelfiltret mer effektivt. SCR-katalysatorer minskar utsläppen av kvävoxider.

Samtidigt som katalysatorerna minskar utsläppen använder de sig också utav sällsynta metaller. För att de ska fungera bra krävs även att olika förutsättningarna är uppfyllda, som t.ex. att avgaserna är tillräckligt varma. Projektet studerar hur pass stor positiv miljönyttan är relativt den negativ miljöpåverkan.

Se även

  • Historik över utsläpp från arbetsmaskiner

Publikationer:


Kontaktinformation