Effekter av transienta belastningar på energieffektivitet och emissionsbildning från arbetsmaskiner vid användning av alternativa bränslen

Senast ändrad: 04 april 2017

EMMA 5 var ett projekt som undersökte utsläppen från alternativa bränslen (Fischer-Tropsch bränsle, Diesel med etanol och RME inbladningar) påverkas av varierande belastningar som är viktiga för de verkliga utsläppen.

Genom att blanda in mindre mängder förnybara bränslen i existerande Diesel går det att uppnå flera fördelar. Den förnybara delen innebör att mindre fossilt kol tillförs atmosfären. Då det bara rör sig om en relativt liten andel, vanligen omkring 10 %, blir förändringarna i Dieselbränslets egenskaper så liten att det fortfarande kan hanteras som vanlig Diesel. Det krävs därför inga förändringar i motor, tankar etc. Projektet studerade hur olika inblandningar påverkade de utsläpp som bränslet ger upphov till.

Resultat:

  • Utsläppen med Fischer-Tropsch bränsle var något (några få procent) lägre än för konventionell Diesel 
  • Motorns verkningsgrad var i stort sett identisk för alla studerade bränslen
  • Utsläppen av oförbrända kolväten, kväveoxider och kolmonoxid var i allmänhet ungefär lika stora eller större för bränslen som innehöll etanol och RME än för enbart konventionell Diesel
  • Partikelutsläppen minskade drastiskt då bränslet innehöll etanol
  • Den omfattning i vilken utsläppen påverkas av snabba förändringar i varvtal och vridmoment hos motorn är oberoende av bränslet
  • Utsläppen påverkas mest av förändringar vid låga varvtal och höga vridmoment
  • Utsläppen under verkliga förhållanden gick i allmänhet att förutspå bra med utgångspunkt från motorbänksmätningar

Publikationer:


Kontaktinformation