Kulturreservatet Linnés Hammarby

Senast ändrad: 28 mars 2023
Fägata i ett somrigt haglandskap. Foto.

Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med avdelningen för Agrarhistoria vid SLU, som arbetar med allt från praktisk skötsel till att ta fram historiskt kunskapsunderlag.

Om kulturreservatet idag

Kulturreservatet Linnés Hammarby invigdes år 2007 i samband med 300-årsminnet av Linnés födelse. Området består av norra delen av Säteriet Hammarby, en betydande del av kronoparken Hammarby samt mindre delar av byarna Ängeby och Hubby. Reservatet omfattar totalt 42 hektar och är tillgängligt för besökare året om.

Syftet med reservatet är flerfaldigt, dels att bevara och utveckla ett kulturlandskap så som det såg ut under sent 1700-tal och dels att lyfta fram människorna på Hammarby, det vill säga Linné med familj, tjänstefolk, torpare och soldater.

Kulturreservatet förvaltas under de övergripande målen:

* att återuppta hävden så att de Linneanska jordbruksmarkerna och lanthushållet återskapas och kan upplevas av dagens besökare.

* att öka förutsättningarna för den biologiska mångfald som i ett historiskt perspektiv är representativ för denna typ av hävdade odlingslandskap.

* att kunna bedriva vetenskapliga undersökningar kring frågor om 1700-talets agrara villkor.

* att genom pedagogiska insatser öka värdet av allmänhetens besök av Linnés Hammarby.

Karta över kulturreservatet. Illustration.

Bilden ovan: kulturreservatet Linnés Hammarby med indelning i historiskt betingade skötselområden. För en större karta, se skötselplanen ».

Historik Linné och Hammarby

Säteriet Hammarby, beläget en dryg mil sydost om Uppsala, köptes av Carl von Linné 1758. Här bodde han med familj fram till sin död 1778. Som professor hade han tidvis en förhållandevis god lön, men familjens ekonomiska trygghet vilade på jordbruket. Jordbruket på Hammarby drevs av två arrendatorer som också bodde på gården. Hammarby var ett så kallat rusthåll som skulle hålla ett par soldater. Utöver Hammarby ägde Linné mark och gårdar i Sävja, Edeby, Vallby och Hubby.

Linné var engagerad i jordbrukets utveckling i stort, men det var hustrun Sara-Lisa som efter Linnés död tog över driften och brukade Hammarby med hjälp av pigor, drängar och under ledning av en rättare.

Ägare och skötsel - 1758 till idag

Ett halvår innan Linné dog 1778 upprättade han sitt testamente, i vilket Hammarby skulle upplåtas till hustrun Sara-Lisa efter hans bortgång. Efter Sara-Lisas död 1806 bodde dottern Lovisa kvar på gården. Efter hennes död ärvdes Hammarby av Linnés yngsta dotter Sofias ättlingar. Mauritz Ridderbjelke (*1813), som var barnbarns barn till Linné, tog över förvaltarskapet 1841.

Gården fanns i familjen Ridderbjelkes ägo fram till 1879 då Hammarby delades mellan två köpare. Staten köpte boningshuset och närliggande byggnader samt trädgården. De kringliggande markerna med uthus och kronopark köptes av Uppsala Universitet. SLU Ultuna Egendom arrenderade det moderna lantbruket av Uppsala Akademiförvaltning mellan 1972-2018.