Skog och Hälsa Umeå

Senast ändrad: 21 augusti 2020
Studenter i skogsmiljö

Vi har undersökt om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö, och hur denna kunskap sen kan användas vid olika beslut om bl a skogsskötsel.

Nu arbetar vi vidare med Botnia Atlantica-projektet Nordic Nature Health Hub - en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare och alla som rör sig i naturen. Avsikten är att ta fram verktyg och verifierad kunskap om naturens hälsoeffekter, respekt för natur- och kulturarv i en inkluderande miljö och att skapa nya möjligheter för hälso- naturföretagare.

Vi forskar och arbetar även med Naturbaserad integration där målet är att underlätta integration av nyanlända i de nordiska länderna med hjälp av skog och natur. Vi har bland annat tagit fram information och utbildning om de gröna näringarna.

Inom Skog och Hälsa bedriver vi tvärvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete och  samarbetar med institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU i Alnarp, institutionerna för folkhälsa och klinisk medicin, psykologi och socialt arbete vid Umeå universitet, Naturresursinstitutet Luke, Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet i Vasa, Finlands miljöcentral Syke, Helsingfors, Köpenhamns universitet, Norsk institutt for naturforskning NINA Oslo, Stresskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten.

Vetenskapliga publikationer

Dolling A, Nilsson H, Lundell Y. 2017. Stress recovery in forest or handicraft environments - An intervention study. Urban Forestry & Urban Greening 27:162-172.

Stoltz J, Lundell Y, Skärbäck E, Annerstedt van den Bosch, M, Grahn P, Nordström E-M, Dolling A. 2016. Planning for restorative forests: describing stress-reducing qualities of forest stands using available forest stand data. European Journal of Forest Research 135:803–813. DOI:10.1007/s10342-016-0974-7

Nordström E-M, Dolling A, Skärbäck E, Stoltz J, Annerstedt van den Bosch M, Grahn P, Lundell Y. 2015. Forests for wood production and stress recovery - trade-offs in long-term forest management planning. European Journal of Forest Research 134:755-767. 10.1007/s10342-015-0887-x 

Sonntag-Öström E, Stenlund T, Nordin M, Lundell Y, Ahlgren C, Fjellman-Wiklund A, Slunga-Järvholm, L, Dolling A. 2015. "Nature's effect on my mind." - Patients' qualitative experiences of a forest-based rehabilitation programme. Urban Forestry & Urban Greening 14(3): 607-614.  

Sonntag-Öström E, Nordin M, Dolling A, Lundell Y, Nilsson L, Slunga Järvholm L. 2015. Can rehabilitation in boreal forests help recovery from exhaustion disorder? – The randomised clinical trial ForRest. Scandinavian Journal of Forest Research. 30:8, 732-748. DOI:10.1080/02827581.2015.1046482.

Sonntag-Öström E. 2014. Forest for Rest. Recovery from exhaustion disorder. Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1667. (Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet) ISBN 978-91-7601-083-9, ISSN 0346-6612.

Sonntag-Öström E, Nordin M, Lundell Y, Dolling A, Wiklund U, Karlsson M, Carlberg B, Slunga Järvholm L. 2014. Restorative effects of visits to urban and forest environments in patients with exhaustion disorder. Urban Forestry & Urban Greening. 13: 344-354. dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.12.007 

Sonntag-Öström E, Nordin, M, Slunga Järvholm L, Lundell Y, Brännström R, Dolling A. 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 245-256. doi: 10.1080/02827581.2011.558521

Populärvetenskapliga publikationer

Pitkänen K, Gentin S, Dolling A, Pálsdóttir AM, Præstholm S, Figari H, Chondromatidou AM, Riki A. 2018. Nature based integration. A solution for immigrant integration in Nordic countries.

Gentin S, Chondromatidou, AM, Pitkänen K, Dolling A, Prästholm S, Palsdottir AM 2018. Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Reports of the Finnish environment institute 16.

Lundell Y, Dolling A, Nordström E-M, Skärbäck E, Stoltz J, Annerstedt van den Bosch M, Grahn P. 2015. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion – Går de att kombinera? Fakta Skog, nr 6

Lundell Y och Dolling A. 2010. Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Fakta Skog nr 13 

Examensarbeten

Köppler S. 2017. Skogen som integrationsarena - kopplingen mellan svensk skogsnäring och integration. Examensarbete, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel nr 2017:3

Lindén H. 2014. Förvaltning och skogsskötsel av ett tätortsnära naturreservat – En fallstudie om Lugnets naturreservat i Falun. Examensarbete, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel nr 2014:3

Olofsson M. 2014. Utomhuspedagogik i skogen för barn. Skötsel och informationsförslag för Stadsliden, en stadsskog i Umeå. Examensarbete, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel nr 2014:1

Jönsson H. 2013. Kan vistelse i skogs- eller hantverksmiljö sänka stressade personers stressnivå? En jämförande studie. Examensarbete, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, nr 2013:3 

Lundberg J. 2011. Var finns rehabiliteringsskogen? Hur preferens och upplevelse av skogsmiljö kan användas för att återfinna rehabiliteringsskogen på landskapsnivå. Examensarbete, SLU, institutionen för skogsekologi och skötsel, nr 2001:5 

Övrig publicering

Dolling A, Ålund A, Mårtensson Ekström B, Gunnarsson F. 2017. Främja nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvården. Skogsstyrelsen. Meddelande 2

Dolling A och Nordström E-M. 2016. Skogens ekosystemtjänster. En ännu högre grad av förvirring? KSLA Nytt & Noterat 2:2016.

Dolling A och Stenborg Blom C.2015. Mångfald i skogen. pp. 26-27. I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2.  

 

Sidansvarig: elisabet.bohlin@slu.se