Kvaliteten på torvkartorna

Senast ändrad: 12 december 2022

Kartans kvalitet har utvärderats genom att jämföra kartorna med fältmätningar på 2 883 platser i hela landet. Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda ett MCC-värde, där MCC står för Matthew’s Correlation Coefficiency. Högre MCC-värde (närmare 1) anger bättre, mer träffsäkra kartor. Hur många % av torvmarkerna som hittas av kartan anges av värdet recall. Kartan över ≥ 50 cm torvdjup håller den högsta kvalitén medan det finns en tendens att kartan som visar ≥ 30 cm torvdjup överskattar andelen torvmarker något. Tidigare kartor har istället underskattat andelen torvmarker. För den kontinuerliga torvkartan som anger tjockleken på det organiska lagret anges Root Mean Square Error (RMSE).

 

  • Fastighetskartan är främst gjord utifrån flygbildstolkning och visar större myrar om minst 2500 m2, däremot saknas många torvmarker i skogsmark på kartan (recall= 50%, MCC = 0,61).
  • Jordartskartan är främst gjord utifrån flygbildstolkning och visar större myrar om minst 2500 m2, däremot saknas många torvmarker i skogsmark på kartan (recall= 70%, MCC = 0,65).
  • Klassade torvkartan ≥50 cm torv bygger främst på lasermätningar av topografin och modellering av vattnets flödesvägar (recall= 80%, MCC = 0,73)
  • Kontinuerlig torvkarta visar tjockleken på det organiska lagret (6-88 cm), osäkerheten (RMSE) är ± 19 cm .

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Anneli Ågren 
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se