Miljöanalys

Senast ändrad: 09 december 2022
Back

På institutionen är vi vetenskapligt ansvariga för den miljöanalys om skog, mark, vatten och luft som bedrivs på Svartbergets fältforskningsstation. Där bedriver vi fortlöpande miljöanalys på uppdrag av bla Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket. Det innebär att vi övervakar skogar, sjöar, vattendrag, arter och växthusgaser som underlag för analyser av miljöutvecklingen i området.

Vi bistår myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut på en rad områden. Våra data används bland annat som underlag för att bedöma måluppfyllelsen gentemot de miljökvalitetsmål som antagits av Riksdagen och åtaganden gentemot internationella överenskommelser. Data från miljöövervakningen utgör också en mycket viktig del i forskningen där man bland annat söker orsaken till trender i miljön och, inte minst viktigt, söker lösningar för att begränsa och helst ändra riktningen på oönskade miljötrender. 


Kontaktinformation

Professor Hjalmar Laudon
Telefon +46-(0)90-786 8584
Mobil +46-(0)70-560 6625