Om SLU Markfuktighetskartor

Senast ändrad: 10 november 2023
Markfuktighetskarta

SLU Soil Moisture Map är en högupplöst karta som visar markfuktighet på en skala från 0 till 100, där låga värden indikerar torr jord och höga värden indikerar våt jord. Färgerna på kartan "smälter ihop" för att få mjukare övergångar. På SLU Jordfuktighetskartan indikerar röda områden torr jord, gula områden frisk jord, gröna områden färskfuktig jord, turkosa områden fuktig jord och blå områden fuktig jord.

Färgnyanserna speglar mer de naturliga variationerna i landskapet där det sällan finns skarpa gränser mellan olika markfuktighetsklasser. Färgnyanserna ger också möjlighet att själv tolka årstidsvariationer i kartan.

SLU Markfuktighetskarta klassad är en högupplöst karta som visar markfuktighet i tre klasser; blöt - fuktig, fuktig - frisk och frisk - torr. Om du vill använda en graderad karta istället för den kontinuerliga, är det denna vi rekommenderar. Omklassificering av den kontinuerliga kartan ger inte lika bra resultat.

Markfuktighetskartorna är beräknade med artificiell intelligens. Genom att kombinera informationen i många olika kartlager som input till modellen och träna modellen på fältdata från riksskogstaxeringen lär sig modellen hur topografi, klimat och jordarter styr markfuktigheten i olika delar av landet. För den som vill förstå beräkningarna på djupet hänvisar vi till forskningsartikeln.

SLU Markfuktighetskarta är i första hand för användning vid skogsplanering, men kan även ha andra användningsområden. Hur torrt eller blött det är i ett område vid en viss tidpunkt beror på hur vädret har varit. På SLU Markfuktighetskartan visar blå och turkosa områden var jorden kan förväntas vara blöt och fuktig under större delen av året. Grönområden visar frisk-fuktig jord där markfuktigheten kan förväntas förändras mer. På sådan mark kan du gå med torra skor på sommaren, men inte efter kraftiga regn eller efter smältande snö. De grönmarkerade områdena riskerar att kopplas till närliggande vattendrag då avrinningen är hög. För att skydda närliggande vatten bör man därför vara extra försiktig i både blå- och grönmarkerade områden på SLU Markfuktighetskartan genom att till exempel undvika gödsling, markberedning och spårbildning. SLU markfuktighetskartan ger också information om markfuktighet i torrare områden. För skogsbruksplanering kan denna information vara användbar, till exempel vid planering av drivvägar. Vem som helst har rätt att ladda ner och använda SLU Jordfuktighetskartan.

Vid publicering ska källa anges: Källa: SLU Markfuktighetskarta, Institutionen för skoglig ekologi och skötsel, SLU.

Metodutvecklingen av kartan finns beskriven i artikeln Ågren, A. M., J. Larson, S. S. Paul, H. Laudon, and W. Lidberg (2021) Use of multiple LIDAR-derived digital terrain indices and machine learning for high-resolution national-scale soil moisture mapping of the Swedish forest landscape. Geoderma 404, 115280, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115280

For publication, state the source: SLU Soil moisture map, Dept. of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. 

The method-development for the map is described in Ågren, A. M., J. Larson, S. S. Paul, H. Laudon, and W. Lidberg (2021) Use of multiple LIDAR-derived digital terrain indices and machine learning for high-resolution national-scale soil moisture mapping of the Swedish forest landscape. Geoderma, 404, 115280, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115280

Projektlogga

 

Fakta:

  • SLU Markfuktighetskartan består av yttäckande information med hög detaljeringsgrad över större delen av Sveriges skogsmark.
  • Grundformatet är rasterdata med en upplösning på 2×2 meter i SWEREF99TM-projektionen.
  • SLU Markfuktighetskarta klassad innehåller information om markfuktighet i tre klasser; blöt - fuktig, fuktig - frisk och frisk - torr.
  • SLU Markfuktighetskarta klassad följer indelningen i markfuktighetsklasser.
  • Kartan är framtagen för hela landskapet, men eftersom kartan är tränad på data från skogsmark gör det att resultaten inte kan bedömas för kvalitet på annan mark än skogsmark.
  • Kartorna som ligger till grund för beräkningarna kommer från Lantmäteriet, SGU och SMHI.
  • Genom att bearbeta den nationella höjdmodellen (NNH) har SLU tagit fram en serie variabler som kan modellera markfuktighet.
  • Kartan är framtagen genom att man kombinerar informationen från många kartor med hjälp av artificiell intelligens (AI).
  • AI-modellen lär sig hur topografi, klimat och jordtyper styr markfuktigheten i olika delar av landet.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Anneli Ågren 
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se