Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Forskning vid institutionen

Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap överförs till principer för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas givet uppställda förvaltningsmål. Uppställda förvaltningsmål är normalt flera - men huvudmålet kan skilja sig åt mellan olika skogar.

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen drivs av intresset att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet.

Vegetation ecology

Skoglig ekofysiologi

I den har forskningen behandlar växters, i synnerhet skogsträdens, tillväxt och dynamik i förhållande till olika omvärldsfaktorer såsom tillgång på näring, vatten och ljus.

Skog

Skogsskötsel

Här utforskas effekterna av olika skogsvårdsåtgärder och skogsvårdssystem som kalhygge efter tydliga mål för effektiv framtida skötsel

landskap

Skogslandskapets biogeokemi

Här intresserar vi oss för hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i det boreala skogslandskapet.

sno

Skoglig marklära

Vi studerar grundläggande biogeokemiska processer i skogsmark, inklusive samspel mellan mark, mikroorganismer och växter.

jord

Skogsföryngring

Forskningen är inriktad på att förstå markvegetationens inverkan på skogsträdens närmiljö och dess effekt på trädens tidiga etablering.

Skog

Skogshistoria

Här utforskas hur skogen och skogsekosystemen utvecklats under de senaste 1000 åren, och hur människan påverkat och utnyttjat skogen.

Skog Historia
Publicerad: 07 november 2023 - Sidansvarig: Tejshree.Tiwari@slu.se
Loading…