Om Torvkartan

Senast ändrad: 13 december 2022

Torvkartan släpps som två olika produkter en klassad karta och en kontinuerlig karta över tjockleken på det organiska lagret. Torvkartorna baseras på nära 5500 mätningar av organiska lagrets tjocklek mätt i den Svenska markinventeringen. Torvkartan basers på Markfuktighetskartan. För den som vill förstå hur kartan tagits fram hänvisar vi till metodutvecklingsartikeln.

Kontinuerlig torvkarta

Den kontinuerliga torvkartan visar organiska lagrets tjocklek (6-88 cm). Den bör bara användas till att illustrera horisontella utbredningen av torv då osäkerheterna i torvdjupet är stora (± 19 cm). Tolka kartan så här: Där kartan är gul är det relativt säkert att det är mineraljord, där kartan är brun är det relativt säkert att det är torv, i områden som visar snabba färgskiftningar i orange är det övergångszon mellan torv och mineraljord där exakta gränsdragningen är osäker. Öppet vatten anges med koden 0.

 

Klassad torvkarta

Den klassade kartan visar mineraljord, ≥ 30 cm torvdjup, ≥ 40 cm torvdjup, ≥ 50 cm torvdjup, samt vatten. Tidigare kartor har underskattat andelen torvmarker i Sverige. Topografiska kartans våtmarker identifierar ca 50% av torvmarkerna medan jordartskartan identifierar ca 70% av torvmarkerna. Den nya klassade torvkartan identifierar ca 80% av torvmarkerna. Torvkartan är framförallt till för att användas våtmaksrestaurering, inom skoglig planering, vid t.ex. körning i skogsmark, vägdragning, placering av överfarter över vattendrag, placering av avlägg, osv. För mer information om kartan se dokumentationen och forskningsartikeln.

 

Vem som helst har rätt att ladda ned och använda Torvkartan.

Vid publicering skall källa anges: Källa: Torvkarta, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU eller på engelska Source: Peatmap, Dept. of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

Vid vetenskaplig citering anges: Ågren, A. M., Hasselquist, E. M., Stendahl, J., Nilsson, M. B., and Paul, S. S. (2022) Delineating the distribution of mineral and peat soils at the landscape scale in northern boreal regions, SOIL, 8, 1-17, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-79.

 

Fakta:

  • Torvkartan består av yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark.
  • Grundformatet är rasterdata med en upplösning på 2×2 meter i projektionen SWEREF99TM.
  • Torvkartan innehåller uppgifter om utbredningen av mineraljord och torvmarker (≥ 30 cm torvdjup, ≥ 40 cm torvdjup och ≥ 50 cm torvdjup) samt vatten.
  • Den kontinuerliga kartan visar organiska lagrets tjocklek (6-88 cm)
  • Kartan produceras för hela landskapet, men då kartan är tränad på data från skogsmark gör det att resultaten inte kan kvalitetsbedömas på andra marker.
  • De kartor som ligger till grund för beräkningarna kommer från Lantmäteriet, SGU och SMHI.
  • Genom att bearbeta den nationella höjdmodellen (NNH) har SLU tagit fram en rad variabler som kan modellera markfuktighet vilket i sin tur används för att kartera torvmarkerna.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Anneli Ågren 
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se