Strategi för SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor 2024-2026

Senast ändrad: 16 januari 2024
veteax

Rektor har beslutat om Riktlinjer för SLU Grogrund (SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-397), där det framgår att treåriga strategiplaner ska upprättas. Beslut om strategiplaner ska fattas av dekanen för LTV-fakulteten. Detta beslut omfattar den tredje perioden (2024-2026) sedan starten 2018.

Beslutsunderlag har tagits fram av styrgruppen för SLU Grogrund samt programchef och kansli under året.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan Christian Lunner Kolstrup efter föredragning av fakultetshandläggare Boel Sandskär. I beredningen av ärendet har även programchef Eva Johansson deltagit.

Bakgrund

Samverkansprogrammet SLU Grogrund startades i januari 2018, som ett resultat av den nationella livsmedelsstrategin, den statliga Konkurrenskraftsutredningen och Samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi. Programmet drivs i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle och ska bidra till framgångsrik svensk växtförädling för en ökad och säkrad produktion och tillgång av livsmedel i hela landet, samt ökade förutsättningar för en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Programmets verksamhet bedrivs i form av projekt, som utformas utifrån samhällets behov genom öppna tematiska deltagardrivna workshoppar. Under åren 2018-2023 har ett effektivt arbetssätt etablerats som säkerställer direkt leverans av forskningsresultat till praktisk tillämpning.

Sedan programmets start har projekt drivits med fokus på cerealier, proteingrödor, vallgrödor, potatis och rotfrukter, oljegrödor och trädgårdsgrödor. Viktiga delar av uppdraget har varit en långsiktig kapacitetsuppbyggnad samt metod- och teknikutveckling.

Vision

Växtförädlingen bidrar kraftfullt till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige.

Mission

SLU Grogrund utvecklar, genom forskning och kapacitetsuppbyggnad inom växtförädling, robusta grödor för odling i hela landet. Verksamheten leder till en ökad svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft.

SLU Grogrunds verksamhet karaktäriseras av ett utarbetat effektivt arbetssätt som säkerställer snabb omsättning av resultat i praktisk tillämpning.

Målområde: Teknikutveckling

Mål: Nya växtförädlingstekniker bidrar till att nya växtsorter och grödor anpassade för svenska odlingsförhållanden når marknaden fortare än förut.

2026: Nya växtförädlingstekniker såsom genomisk selektion, geneditering, speed breeding och ny teknik för hantering och analys av stora datamängder har framgångsrikt implementerats för samtliga grödor i SLU Grogrunds projektportfölj.

Målområde: Kompetensuppbyggnad

Mål: SLU Grogrund bidrar till långsiktig kompetensförsörjning inom växtförädlingsområdet genom samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

2026: SLU Grogrund har bidragit till att kunskap om växtförädling ingår i SLU:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. SLU Grogrund har en fortsatt livskraftig forskarskola för doktorander inom programmets projekt. Det finns möjlighet för kompetensutveckling för yrkesverksamma i partnerföretag.

Det finns en ökad rörlighet för kompetens mellan akademi, näringsliv och samhälle i samtliga riktningar.

Målområde: Robusta och innovativa livsmedelsgrödor för hela Sverige

Mål: SLU Grogrunds projektportfölj ska genom växtförädlingsinsatser leda till

  • utveckling av nya grödor för Sverige och breddat användningsområde för befintliga grödor
  • utveckling av grödor för framtida odlingssystem som ger ett effektivt resursutnyttjande av till exempel vatten och näring
  • utveckling av grödor som är resistenta mot skadegörare och motståndskraftiga mot påfrestningar från vädret, med sikte att klara kommande klimatförändringar
  • utveckling av grödor som är anpassade för odling i alla delar av landet
  • utveckling av nya växtbaserade produkter.

2026: Varje projekt inom programmet levererar resultat som uppfyller minst två av ovanstående mål.

Målområde: Kommunikation

Mål: SLU Grogrunds arbete är välkänt och erkänt, liksom vikten för samhället av kraftfull inhemsk växtförädling. Kommunikationen har tre målgrupper:

  • En målgrupp bestående av projektmedlemmar och sekretariat inom SLU Grogrund.
  • En målgrupp där media, allmänhet och sektorn i stort ingår.
  • En specialiserad målgrupp inriktad på akademi, organisationer, myndigheter och politiker relevanta för verksamheten.

2026: Det inre nätverket fungerar fortsatt bra.

Årsrapporten, SLU Grogrunds webbplats och LinkedIn-konto är viktiga för informationsspridning. Rutiner för pressmeddelanden och övrig mediakontakt har förbättrats markant.

Projektpartners och SLU medverkar vid utvalda events och antalet studiebesök har ökat. Styrgruppen har en central roll för att sprida kunskap om SLU Grogrunds verksamhet.

Målområde: Finansiering

Mål: Den långsiktiga finansieringen för SLU Grogrund är säkerställd och relevanta beslutsfattare är väl medvetna om den inhemska växtförädlingens betydelse för Sverige ur försörjnings- och beredskapsperspektiv.

2026: SLU Grogrunds basanslag är minst 50 miljoner kronor per år.

SLU Grogrunds projekt bidrar till att attrahera ytterligare resurser till utveckling av växtförädlingen samt att synliggöra dessa.

Den nationella livsmedelsstrategin

SLU Grogrund är en långsiktig insats inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. SLU Grogrunds verksamhet bidrar till att uppfylla livsmedelsstrategins vision och mål, särskilt inom det strategiska området Kunskap och innovation. Området har målet att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Mål: SLU Grogrund bidrar starkt till att uppnå den nationella livsmedelsstrategins vision och mål.

2026: Samtliga projekt redovisar årligen i sina rapporter hur de bidrar till livsmedelsstrategin och SLU Grogrunds mål. SLU Grogrunds styrgrupp kvalitetssäkrar kontinuerligt verksamheten. En extern utvärdering av SLU Grogrunds verksamhet utifrån regeringsuppdraget och SLU Grogrunds mål ska genomföras under perioden.

Genomförande för att nå målen

SLU Grogrunds övergripande aktiviteter fastställs i en verksamhetsplan samt tillhörande budget som uppdateras årligen.

Målen för projekt som bedrivs inom ramen för SLU Grogrund ska vara i linje med vision, mission och de övergripande målen i denna strategi samt regeringsuppdraget.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62