Genomisk selektion i rödklöver

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Inom det svenska lantbruket finns över 2,1 miljoner idisslare och produktionen rankas som en av de bästa i världen vad gäller djurvälfärd. Att upprätthålla en kött- och mjölkproduktion av sådan hög kvalitet kräver kontinuerlig förbättring av grovfoderproduktionen. Rödklöver är vår mest använda vallbaljväxt. Förädling av rödklöver är en tidskrävande process, det tar med dagens metoder ungefär 18 år från första korsning till godkännande av en ny sort.

Detta projekt kommer att utveckla rödklöver genom att använda moderna växtförädlings- och fenotypningsmetoder. En ny och effektiv förädlingsmetod etableras som kommer förbättra flertalet egenskaper och därmed bidra till en effektiv och hållbar mjölk- och köttproduktion. Detta kommer i sin tur att bidra till tillväxten av Sveriges bioekonomi.

I projektet kommer genomisk selektion att introduceras i förädlingen av rödklöver. Genomisk selektion är en relativt ny växtförädlingsmetod där ett stort antal DNA-markörer används för att förutsäga det genetiska värdet av en individ eller en population. På detta sätt kan man tidigt i förädlingsprocessen identifiera potentiella kandidatsorter med bättre egenskaper såsom skörd, protein- och fiberkvalitet såväl som resistens och motståndskraft mot sjukdomar. Genomisk selektion är särskilt lämpligt vid förbättring av önskvärda egenskaper som regleras av många gener. I dessa fall är selektion baserad på den genetiska kopplingen mellan enskilda markörer och egenskaper ineffektiv. Med genomisk selektion minskar behovet av tidskrävande fältförsök, tiden för förädlingsprogram och förädlingscykel kortas medan selektionsintensiteten kan öka.

Fenotypning kommer att genomföras på fem platser i Sverige med metoder som effektivt kan mäta miljöeffekter. Redan tillgängliga genomiska resurser nyttjas för att utveckla markörer som kan användas vid analyser av genetisk diversitet och för associationsanalyser där genetiska markörer kopplas till egenskaper. En ny skräddarsydd genotypningsplattform ska utvecklas baserad på ett urval av DNA-markörerna. Effektiva prediktionsmodeller kommer att framställas för en genomisk selektionsbaserad förädlingsmetod för rödklöver.

Aktuella och validerade prediktionsmodeller för genomisk selektion kommer att användas för att designa ett nytt modernt växtförädlingsprogram specifikt anpassat för den svenska populationen och svenska odlingsförhållanden. På längre sikt kommer detta leda till nya sorter med bättre egenskaper som bidrar till en mer lönsam grovfoder- och livsmedelsproduktion i hela Sverige.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mulatu Geleta Dida, Forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
mulatu.geleta.dida@slu.se, 040- 41 55 93