Prioritering av projekt

Senast ändrad: 31 januari 2023

SLU Grogrund utvecklar genom forskning och kompetensuppbyggnad inom växtförädling grödor för svensk trädgårds-och jordbruksnäring. Verksamheten leder till en ökad svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. SLU Grogrunds verksamhet karaktäriseras av långsiktighet, resurseffektivitet och samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Idéskiss

För att föreslå en idé ska kontakt tas med programchef Eva Johansson. Använd SLU Grogrunds mall för idéskisser. Detta är öppet för lämpliga aktörer, vilket definieras som de aktörer som har verksamhet och kunskap som är relevant för att realisera SLU Grogrunds uppdrag, vision och mål.

Observera att de kriterier som SLU Grogrund satt upp för projekt bland annat kräver att det ska finnas samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet i samtliga projekt. Idén till ett projekt kan gärna diskuteras på någon av SLU Grogrunds workshopar, i syfte att hitta synergier och samarbetsmöjligheter med andra projektidéer.

Workshopar

SLU Grogrund anordnat flera workshopar. 2018 anordnades sju stycken workshopar med olika teman, till vilka forskare inom SLU och representanter för företag bjöds in. Dessa workshopar genererade ett antal idéer till projekt som formulerades i idéskisser. 

Projekt steg för steg

 1. Skrivargrupp med utsedd koordinator upprättar en idéskiss för ett projekt. Idéskissen ska upprättas i en särskild mall (se ovan). För att en idéskiss ska kunna diskuteras på ett styrgruppsmöte måste den inkomma senast 14 dagar innan mötet.
 2. Idéskissen presenteras i SLU Grogrunds styrgrupp, som diskuterar den.   
  a.  Om styrgruppen bedömer att idéskissen eller delar av idéskissen är relevant och intressant för SLU Grogrund ombeds skrivargruppen att inkomma med en full projektbeskrivning och budget, som ska skickas in i en särskild mall som tillhandahålls av SLU Grogrund. För att en projektbeskrivning ska kunna diskuteras på ett styrgruppsmöte måste den inkomma senast 14 dagar innan mötet.
  b.  Styrgruppen kan be skrivargruppen om eventuella ändringar och/eller förtydliganden av idéskissen inför att den diskuteras på nytt i styrgruppen.
  c.  Styrgruppen kan meddela att projektidén inte är i linje med SLU Grogrund eller inte kan prioriteras. 
 3. Projektbeskrivningen behandlas i styrgruppen, som diskuterar den och ber skrivargruppen om eventuella ändringar och/eller förtydliganden. Styrgruppen kan också meddela att projektbeskrivningen inte prioriteras inom SLU Grogrund.
 4. Om styrgruppen bedömer att projektbeskrivningen uppfyller SLU Grogrunds kriterier och att SLU Grogrund bör genomföra projektet rekommenderar styrgruppen dekanen att fatta beslut om att finansiera projektet.
 5. De institutioner/motsvarande som ska medverka i projektet skickar in projektkalkyler för sina respektive delar i projektet. Prefekten/motsvarande intygar härigenom att det finns förutsättningar att genomföra projektet enligt plan.
 6. Dekanen för LTV-fakulteten vid SLU fattar beslut om att projektet ska genomföras samt fördelar resurser.
 7. Projektkoordinator ansvarar för att avtal upprättas med externa parter i projektet samt att projektet dokumenteras på vederbörligt sätt.
 8. Projektet rapporterar om och redovisar sina resultat enligt SLU Grogrunds anvisningar. Detta innebär återrapportering till styrgruppen, medverkande på workshopar, författande av projektsammanfattning med mera.

SLU Grogrunds kriterier för projekt

Samtliga projekt ska bidra till SLU Grogrunds uppdrag, vision, mission och mål. Dessa finns i SLU Grogrunds strategi (2021-2023).

Den huvudsakliga operativa verksamheten vid Grogrund kommer att ske i projektform, där faciliteter och lämplig kompetens och utnyttjas optimalt. En årlig verksamhetsplan med budget ligger till grund för verksamhetens genomförande.

Projekten ska genomföras i enlighet med nedanstående kriterier:

 • Samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet är kännetecknande för samtliga projekt.
 • Projekten ska innehålla en långsiktig plan för hur resultat ska kunna kommersialiseras, exploateras och nyttjas i samhället för ökad hållbarhet och tillväxt.
 • Projekten ska leda till kapacitetsuppbyggnad. Det innebär att studenter, på grund- och avancerad nivå, forskarutbildnings- och post-doc nivå, ska inkluderas i projekten.
 • Uppbyggnad av kompetens gällande användning av metoder kan ingå som en del i projekten.
 • Verksamheten ska bidra till vetenskaplig utveckling och framtagning av nya sorter, men också till nya patent och innovationer.
 • Verksamheten ska också bidra till andra typer av projekt med koppling till växtförädling, där den huvudsakliga finansieringen kommer från andra källor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62